Безплано обучение: електронно преподаване на уроци с Google Classroom и Google Meet

Електронно преподаване на уроци, чрез синхронно и асинхронно обучение и други онлайн ресурси за обучение.

Обучението е основно за работа с най-интуитивната и лесна електронна платформа – Google Classroom и Google Meet, с която работят почти всички учебни заведения и която до момента дава най-добри резултати в обучението на учениците, но ще бъдат съпоставени и някои други платформи. 

Акценти по темата са изготвяне на електронните уроци, тестове, задания. Виртуална работа в клас. Споделяне на учебни материали, генериране на домашни задания и получаването им и др. 

За желаещите 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, таксата е 35.00 лв., а за всички останали безплатно.

Датата е 10.04.2020г., начален час 14.00 ч.

За да се включите в наше обучение, е необходимо  единствено да заявите предварително участието си на имейл: hr.institute@abv.bg и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора. 

Ако някой участник не разполага с микрофон или камера на електронното си устройство, да не се притеснява или отказва, защото чуваемост може да се осъществи и чрез синхронизиране на телефона с видео курса, за което участника ще получи предварително конкретни указания от наш колега.

Онлайн обучение: Образователна работа с деца и ученици със специфични нарушения в настоящите условия на изолация

Поради всеобщата и задълбочаваща се изолация, породена от настоящата безпрецедентна международна ситуация и липсата на механизъм, методи и организация, учителите и родителите на деца със специфични нарушения на способността за учене, са поставени пред изключително трудната задача, да намерят подходящ подход и адекватно решение, как да продължат образованието на децата със СОП.

Обучението ще е изключително полезно за учители, които имат в класовете си деца със СОП, както и за родителите на деца със специфични нарушения, т.к. по време на обучението ще се дадат насоки, методи, методики и конкретни предложения към учителите за ефективно дистанционно взаимодействие с децата със СОП и техните родители.

Дата: 15.04.2020г. Такса: 55.00 лв. за учителите желаещи да получат кредит от обучението. За всички останали е безплатно! Начален час: 14.00 ч.

Обучението е синхронно и участниците ще могат да задават въпроси, да обсъждат казуси и да взаимодействат с обучителите.

Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Изисква се предварителна регистрация на участниците на и-мейл: hr.institute@abv.bg

Всички онлайн обучения може да разгледате тук: Онлайн обучения

Запазване на персонала чрез въвеждане на гъвкаво работно време

В сайта на Инспекция по труда са публикувани насоки към работодателите във връзка със сложната епидемична обстановка и въведеното извънредно положение, което принуждава много бизнеси да се преструктурират или да прилагат по-гъвкави модели на управление.

Самоизолацията и свеждането на преките контакти до минимум е една от най- ефективните мерки за ограничаване разпространението на заразата от коронавирус Covid-19. В този смисъл и в работна среда най-ефективните мерки са именно тези, които не допускат събирането на много работещи на едно място.

Организация на работата чрез дистанционни форми на труд или въвеждане на гъвкаво работно време са основните инструменти на трудовото законодателство, които могат да осигурят изпълнение на задачите, като в същото време се намалява броят на заетите лица, които се намират едновременно в работните помещения.

Най-сигурният начин да се предотврати прекият контакт на работещите с други хора е въвеждане на организация за дистанционна или надомна работа. За производствените предприятия обаче тези форми на труд са почти неприложими. Затова в тях може да се въведе гъвкаво работно време, а именно:

– Въвеждане на графици за работа с разпределяне на началото и края на работните смени по начин, който да позволи полагане на труд от по-малък брой работници и служители в един и същ момент. В този случай се използват инструментите за въвеждане на сумирано отчитане на работното време.

Като се има предвид, че задължителната карантина е 14-дневна, би могло да се създаде такава организация на работното време, че в рамките на 14 дни в графиците да участват една част от работещите, а в следващите 14 дни друга. Това ще позволи, ако случайно в едната група работещи се появи зараза, работещите от другата група да не са били в изолация в рамките на карантинния период, т.е. да не са били в контакт със заболелия и да може да продължат работа.

Във всички случаи на организация на гъвкаво работно време обаче е задължително спазването на междудневната почивка от 12 часа, както и междуседмичната, която при въведено сумирано отчитане на работното време може да бъде и 36 часа, а при промяна на смените и до 24 часа.

– Предвиждане на различни периоди на почивките за хранене с цел ползване на помещенията за почивка от по малък брой работници и служители и осигуряване на достатъчно отстояние между тях.

– Организиране на работния ден на две или три части, или въвеждане на променливо работно време с различни за работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така от една страна, ще се избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга – няма да се прекъсне ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата. Промяната на работното време следва да се отрази в Правилника за вътрешния трудов ред.

–  Предоставяне на възможност за ползване на отпуск от работници и служители.

–  Осигуряване на възможност за непълно работното време на желаещите или въвеждане на такова по реда на чл. 138а от КТ.

Други въведени мерки трябва да бъдат:

– Предвиждане на време между смените от една страна за задължителна дезинфекция на работните помещения, а от друга – за недопускане на събиране на едно място на работещите от две смени при влизането на едната и излизането на другата. Може да се организират и различни входове и изходи отново с цел намаляване на контакта между работещите.

– Осигуряване на възможност за придвижване до работното място с лични автомобили в замяна на големи автобуси, превозващи работници.

– Обособяване на зона с висок риск на входа на предприятието, която се дезинфекцира често и в която престояват рискови лица.

– Недопускане на външни лица, които не са преминали процедура по дезинфекция на входа, както и такива, които могат да бъдат преносители на зараза – доставчици и клиенти, които контактуват с много хора.

– Организация за по-взискателен контрол при влизане в предприятието с цел недопускане на на лица със симптоми или такива, които поради естеството на задълженията си се срещат с голям брой хора.

–  Редовно проветряване на работните помещения между смените и в почивките.

–  Осигуряване на допълнителни работни помещения при възможност, за да се осигури спазването на дистанция между работещите от минимум метър и половина.

–  Осигуряване на физически прегради между работните места при възможност.

–  Осигуряване на възможност за работа от разстояние за всички служители, за които естеството на работа позволява това.

В линковете по-долу можете да намерите още насоки за възможностите на трудовото законодателство за гъвкаво работно време:

МТСП: Работодателите могат да въведат дистанционна работа и гъвкаво работно време, за да пазят здравето на служителите https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1955&lan

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП: Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство https://www.tita.bg/free/labor-law/679

Източник: Инспекция по трудаpage2image1005170288

 

5 неща, които HR-a може да направи, за да подобри представянето

Без таланта, знанията и опита, които работещите носят на дадена организация, може да се каже, че бизнесът би изглеждал много различно.

Човешките ресурси в дадена компания често са отговорни за разработването и прилагането на различни стратегии по отношение на човешките ресурси. Ето, кои 5 неща може да въведе HR-a, за да подпомогне стратегията за развитие на служителите и подобри представянето.

1. Оценка на производителността

Наличието на механизъм за оценка на производителността на служителите е съществена стъпка в разбирането на това какво работи ефективно във вашата организация или не.

Да бъдеш продуктивен в работата може да бъде трудно, но управлението на времето по начини, които са благоприятни за вашата производителност е от ключово значение за общото представяне на служителите.
HR мениджърите и началниците на функционални звена могат да измерват производителността на своите екипи, като първо наблюдават и след това оценяват колко време отнемат задачите за изпълнение, както и да измерват количеството усилия, изразходвани за тези задачи. Но производителността може също да бъде оценена чрез определяне и управление на цели.

Компаниите, които приемат подобен подход, не само са в състояние да измерват ефективността на производителността на служителите, но също така са в състояние да идентифицират допълнителни възможности за обучение и повишаване на квалификацията в допълнение към идентифицирането на служителите, готови за повишени нива на отговорност.

2. Непрекъснато професионално развитие

Непрекъснатото професионално развитие на вашите служители има няколко предимства за всяка организация. Не само подобрявате набора от умения на работната си сила, което има незабавни ползи, но и подготвяте тези служители за непрекъснато развитие в рамките на организацията.

Чрез превръщането на обучението и развитието в ключов компонент от вашата стратегия за човешки ресурси вие помагате добавяте компонент при мотивирането на служителите си, като им предоставяте възможности за обучение и развитие на нови компетенции.

Според някои изследвания чрез този подход допринасяте за щастието на служителите и на работното място като цяло.

3. Подобряване на ангажираността на служителите

За да разберете колко ангажирани са вашите служители и какво е необходимо да предприемете в тази насока, ще трябва да имате процес, в който редовно да търсите отзиви от вашите служители. Това може да бъде осъществено по различни начини – чрез провеждане на регулярни събеседвания или чрез общо изследване на удовлетвореността и ангажираността на служителите чрез специално разработени тестове за целта.

4. Организационна култура на даване и искане на обратна връзка

Искането за обратна връзка от вашия служител работи добре в подобряването на резултатите, просто защото, когато уведомите служителите си, че сте загрижени за тяхното благосъстояние и мнение, те се чувстват овластени и това от своя страна има чудесни ефекти върху морала. Добрата култура на обратна връзка също подпомага задържането на служителите, което е от съществено значение, когато работодателите се борят да задържат необходимия талант.

6. Прилагане на гъвкаво работно време

Чрез предлагането на възможността да работят гъвкаво, предприятията могат да получат достъп до по-широк, по-дълбок и по-разнообразен набор от таланти, за да стимулират повишени иновации, творчество и рентабилност. Ползите от предлагането на гъвкаво работно време са големи, особено когато се има предвид, че много често в изследванята за ангажираност и удовлетвореност се установява, че сравнително голям брой (около 30%) от служителите биха предпочели да работят гъвкаво пред получаването на повишение на заплатата.

Ако се интересувате от провеждане на изследване на удовлетвореността и ангажираността на служителите, можете да се свържете с нас за повече информация: Контакт

Дали онлайн обучението наистина ни спестява пари?

С неотдавнашното нарастване на популярността на Интернет много обучаващи институции започват да го използват като алтернатива на традиционното образование. През последното десетилетие се появи широка гама от онлайн програми, които позволяват на студентите да получат квалификация (като степен) чрез онлайн курсове. Една от причините хората да изберат да се запишат на такива програми е, че те смятат, че това е по-евтина алтернатива на посещаването на традиционен университет. Но дали това е така? Прочетете повече

„За“ и „Против“ даването на домашна работа

Последните години често се обсъждат от учители и родители ползите и негативите от даването на домашни задачи. В някои страни дори се счита, че даването на домашни задачи нанасят повече вреда, отколкото полза, като причиняват обилни количества ненужен стрес на всички, но пък в други смятат, че това има големи предимства за децата, като ги насърчава да мислят по-самостоятелно извън класната стая.

Нека разгледаме какви могат да бъдат ползите и какви негативите: Прочетете повече

Важността от обучението на служителите

Ако ви се даде избор между два различни пилота – единият добре обучен, а другият не – кой от тях ще изберете? Въпреки това много собственици на бизнес не признават значението на обучението на служителите.

Повечето бизнес мениджъри не биха наели неквалифицирани служители, но въпреки тази логика толкова много нискоквалифицирани или недобре обучени хора работят за тях. Понякога служителите стават недостатъчно квалифицирани поради промяната на технологията или разработването на нови методи. Прочетете повече

Тест на хартия или онлайн?

Тест на хартия или онлайн тест: Има ли значение за крайния резултат?

Изследователите Бен Бейдс и Джеймс Коуън изследваха този въпрос, като го проучваха в продължение на две години  (2015 и 2016 г.)  в Масачузетс, където някои училища преминаха изцяло на онлайн тестове.

Изследването на преминаването от тестване на хартия към онлайн доведе донякъде до изненадващи открития и ето какво говорят резултатите на двамата изследователи за това дали химикалката всъщност е по-силна от клавиатурата. Прочетете повече

Най-честите проблеми в поведението на децата

Отглеждането на деца е трудно, а отглеждането на „трудни деца“ може да бъде сериозен смущаваш фактор в живота. Но да можеш да кажеш дали детето ти просто преминава през етап или нещо наистина не е наред, не винаги е толкова лесно.

Капризниченето не означава автоматично, че 2-годишното ви дете има проблем с авторитета, а нежеланието му да седи в детската градина и да бъде внимателно, не означава задължително, че има разстройство на вниманието. Що се отнася до разбирането на поведението на нашите деца, експертите казват, че диагнозите и етикетите трябва да бъдат сведени до минимум. Прочетете повече

Нарушения на способността за учене

Нарушенията на способността за учене може да са проблеми с четенето, писането или математиката. Въпреки че обучението с подобен проблем може да бъде истинско предизвикателство за вашето дете, не мислете, че то все още не може да се учи и да бъде успешно.

Какво е нарушение на способността за учене?

Прочетете повече