Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните:

1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“- 2 кредита

2.           „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“- 2 кредита

3.          „Pабота с електронни ресурси в образованието“- 2 кредита

4.          „Bнедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи“- 2 кредита

5.          „Pабота в дигитална среда – изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

6.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

7.          „Cъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации“- 2 кредита

8.          „Kибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи“- 2 кредита

9.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 3 кредита

Възложители на обученията могат да бъдат РУО или Директори на училища и детски градини, които могат да сформират самостоятелна група за обучение и декларират участието си като възложители.

За малките или отдалечени населени общини, организацията следва да се извърши от РУО.

За заявка и информация, пишете ни през контактната форма на сайта: Контакт

Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди.

Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение (вербален, визуален, слухов и кинестетичен), саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения и изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят, докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Саундпейнтингът е напълно достъпен за хора от всяка възраст, опит или способности.

Образователната система на нашето време оставя ограничено пространство за творчество и иновации. Саундпейнтингът отваря съвсем ново пространство за творчество, като позволява на участниците не само да правят грешки, но и се насърчавта да виждат грешките си като нова възможност.

При метода, „Soundpainter“ (композиторът, учителят, треньорът), обикновено е застанал пред групата от участници, съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични идейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Учителят/треньорът развива отговорите на участниците, като ги оформя в композицията и след това укачва друга поредица от жестове и продължава в този процес на композиране.

При композирането учителят/треньорът понякога знае какво ще се получи като краен резултат и насочва процеса към него, но може да избере и да работи спонтанно и без конкретен план за резултата.

Някои от предимствата на саундпейнтинга са:

  • практикуване на креативно мислене
  • откриване, че може да има повече от един правилен отговор и множество различни гледни точки, които не е задължително да са грешни
  • учене за наблюдаване, анализиране и интерпретиране
  • изразяване на чувства без думи
  • практикуване на умения за решаване на проблеми, умения за критично мислене
  • умения за танци, музика, театър, умения за създаване на изкуство
  • учене за сътрудничество с други деца и учене на толерантност един към друг
  • изграждане на самочувствие, тъй като няма един правилен начин за постигане на нещо при саундпейнтинга, всеки човек може да почувства гордност от своите оригинални художествени творения.

Някои от обученията за учители и педагогически специалисти, които провеждаме по темата са:

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици
Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас: Контакти

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни програми следва да са одобрени от министъра на образованието и науката и да са вписани в информационен регистър. Регистърът съдържа информация за всички одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и е достъпен на официалния сайт на МОН: https://iropk.mon.bg/public/search

В полето „наименование на организацията“ излизат всички одобрени и регистрирани организации и лесно може да проверите дали обучението, което планирате в дадена организация ще бъде легитимно.

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. След първото планирано атестиране учителите ще се явяват отново за оценка на всеки 4 г. и на всеки четири години учителите ще трябва да придобиват не по-малко от три  кредита, тъй като един квалификационен кредит се присъжда за обучение от 16 академични часа. (Не може да се присъжда по-малко от един кредит).

След участие и успешно завършване на курса за повишаване квалификацията, педагогическите специалисти получават удостоверение за допълнително обучение или специализация.

Можете да се запишете в нашите курсове за присъждане на кредити по Наредба 15, както в присъствена, така и в дистанционна форма. За записвания и информация: Анелия Мартинова – 0882 79 99 61, hr.institute@abv.bg 

Курсове за присъждане на 3 кредита:

НОВО! PАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НОВО! TВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

НОВО! PАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Курсове за присъждане на 2 кредита:

НОВО! ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ. РАЗПОЗНАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

НОВО! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИК, РОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ. МОДЕЛИ ЗА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. БАРИЕРИ ПРЕД УСПЕШНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ГРАДИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

НОВО! ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ

Курсове за присъждане на 1 кредит:

НОВО! ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ

НОВО! АДМИНИСТРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕТИЧНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАБОТА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ

Разгледайте всички курсове за присъждане на кредити – Институт за човешки ресурси предлага един от най-богатите каталози с одобрени от МОН обучения (над 220): https://www.institute-hr.com/програма-за-квалификация-на-учители

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически специалисти.

Всички обучения могат да се провеждат както присъствено, така и дистанционно (онлайн обучения).

Онлайн обученията са синхронни и участниците имат възможност да задават въпроси в реално време, да обсъждат различни казуси и да си взаимодействат с лекторите. Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Можете да разгледате всички актуални теми за присъствени и дистанционни обучения тук: Каталог на актуалните теми за присъствени и онлайн обучения за учители, директори и други педагогически специалисти

Лекторите към ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ са висококвалифицирани и утвърдени експерти в своите области, носители на отличия и действащи ръководни кадри с доказана експертиза и богат практически опит в системата на образованието, също и такъв във провеждането на квалификации и обучения на учители. Познаването в дълбочина на проблемите в образованието и ежедневната борба за разрешаване, им дава предимство и възможност, да споделят опит, да дават насоки и работещи решения на участниците в обученията, защото нашата цел е именно тази – да бъдем ценен партньор на работещите в системата на образованието, като провеждаме едни от най-добрите практически обучения за педагогически специалисти.

Всякакви въпроси относно присъствените и онлайн обученията можете да отправяте към:

Анелия Мартинова – 0882 79 99 61

hr.institute@abv.bg 


Последвайте фейсбук страницата на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, където можете да следите актуална информация за предостоящи обучения за учители, директори и други педагогически специалисти, обучения по БЗР, фирмени и професионални обучения, както и други полезни ресурси, които споделяме от нашия блог.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 – 08.05.2020г.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 .

Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки затруднения за педагогическа работа с платформата Microsoft Teams. Нашата цел с настоящото обучение е ние нагледно да визуализираме и обясним възможностите и принципите за виртуална работа в клас, а участниците да научат, разберат и практически да изпробват функционалностите на платформата. По време на обучението се работи върху уменията за създаването на виртуална класна стая и осъществяване на комуникация с учениците, споделяне на учебни материали, изготвянето на електронните уроци, тестове, задания, генериране на домашни задания, получаването и оценяването им и др.

Издава се 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, Таксата е 55.00 лв.

Датата е 08.05.2020г., начален час 14.00 ч.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

провежда синхронни и асинхронни онлайн обучения, чрез специализираните за образованието платформи

Google G Suite и Microsoft Teams, в удобно за обучаемите време по всичките 222 теми, вписани в ИРОПК адаптирани за онлайн формат на обучения, за които участниците получават 1-3 квалификационни кредити.

За обучение на педагогически екипи, е необходима предварителна заявка!

Директорски семинар – 30.04.2020г.

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г.

На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема „Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“.

Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за успешен мениджмънт на учебното заведение в настоящите извънредни условия. Ще бъдат дискутирани най-новите законодателни изисквания, процедури и документи, с които директорите трябва да се справят. Ще бъдат направени важни коментари по сложната в момента тема за отпуските и други важни моменти, изискващи управленски решения и действия. Предвидена е възможност за дискусия и въпроси от страна на участниците, с цел да бъдат разяснени актуални и важни въпроси, на които директорите търсят решения в настоящите условия и др. Лекторът по темата е дългогодишен директор на образователна институция, награден с множество отличия за принос и ефективно управление, активен общественик и уважаван експерт с сериозен управленски и административен опит.

Такса за единично участие – 95.00 лв. 1 квалификационен кредит. Отстъпка от 10 % ще ползват заявили над 3 бр. участника от учебно заведение.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на своя специализиран екип в серия от безплатни синхронни онлайн видео обучения по различни теми в подкрепа на учителите.

Безплатните онлайн обучения, които ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда, са  насочени към всички учители, които изпитват затруднение за преподаване и работата в дигитална среда, изпитват нужда от психологическа подкрепа в настоящата ситуация или искат да придобият знания и умения за онлайн дистанционна работа с деца и ученици със СОП.

През Април реализирахме общо 6 безплатни обучения за педагогически специалисти:

08-09.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

10.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

15.04.2020 – Дистанционна работа с деца и ученици със СОП в онлайн среда

15.04.2020Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365

21-22.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

23.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

ИНФОРМИРАМЕ ВИ И ЗА ДРУГИ АКТУАЛНИ ТЕМИ И ДАТИ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2020Г., ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИНХРОННИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

 Атестиране на педагогическите специалисти – насоки за успешно оценяване и самооценяване. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Т.к. темата е много важна и специфична, и има разлика в изискванията към предстоящите на атестиране учители от ДГ или училища, предлагаме отделни дати, с цел по-добро разбиране, ефективна практическа работа и по-висока усвояемост на материала от участниците.

В практическата част ще се работи както по атестационните карти – насоки за попълване, така и за портфолиото на педагогическите специалисти с акцент върху електронното портфолио – нормативни изисквания, структура, задължително съдържание. Участниците ще получат насоки за подходящи електронни платформи, чрез които  могат да създадат атрактивно е-портфолио без необходимост от специални умения.

Дата за участници от училища – 24.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

Дата за участници от ДГ  – 28.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

 

 Бърнаут като следствие от натиска на социалната криза. Превенция и стратегии за справяне – 1 кредит.

Изключително актуален проблем за всички хора в настоящия труден момент на криза във всички житейски аспекти, който за съжаление, е с тенденция да продължи дългосрочно.

Живеем в много интересни времена, изпълнени с динамика и възможности, високи постижения и технологии, улеснен достъп до всичко, най-вече информация, но цената за всичко това е висока – несигурност, зависимост, съмнения за малоценност, страх че много лесно можем да изгубим всичко и може да се окаже, че сме напълно безсилни да се изправим отново…

Ние Ви предлагаме да вдигнете глава за глътка свежест, лъч светлина, шепа надежда и най-вече – възможни стратегии за превенция, справяне и преодоляване на настоящата и бъдещи кризи – лични и на близките Ви хора.

Дата: 25.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 10.00 ч.

 

БДП – методика на преподаване – 1 кредит

Дата: 29.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 14.00 ч.

 

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365 .Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки затруднения за педагогическа работа с платформата Microsoft Teams. Нашата цел с настоящото обучение е ние нагледно да визуализираме и обясним възможностите и принципите за виртуална работа в клас, а участниците да научат, разберат и практически да изпробват функционалностите на платформата. По време на обучението се работи върху уменията за създаването на виртуална класна стая и осъществяване на комуникация с учениците, споделяне на учебни материали, изготвянето на електронните уроци, тестове, задания, генериране на домашни задания, получаването и оценяването им и др.

Издава се 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, Таксата е 55.00 лв.

Датата е 08.05.2020г., начален час 14.00 ч.

 

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г.

На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“.

Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за успешен мениджмънт на учебното заведение в настоящите извънредни условия. Ще бъдат дискутирани най-новите законодателни изисквания, процедури и документи, с които директорите трябва да се справят. Ще бъдат направени важни коментари по сложната в момента тема за отпуските и други важни моменти, изискващи управленски решения и действия. Предвидена е възможност за дискусия и въпроси от страна на участниците, с цел да бъдат разяснени актуални и важни въпроси, на които директорите търсят решения в настоящите условия и др. Лекторът по темата е дългогодишен директор на образователна институция, награден с множество отличия за принос и ефективно управление, активен общественик и уважаван експерт с сериозен управленски и административен опит.

Такса за единично участие – 95.00 лв. 1 квалификационен кредит. Отстъпка от 10 % ще ползват заявили над 3 бр. участника от учебно заведение.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда синхронни и асинхронни онлайн обучения, чрез специализираните за образованието платформи Google G Suite и Microsoft Teamsв удобно за обучаемите време по всичките 222 теми, вписани в ИРОПК адаптирани за онлайн формат на обучения, за които участниците получават  1-3 квалификационни кредити.

За обучение на педагогически екипи, е необходима предварителна заявка!

Безплано обучение: електронно преподаване на уроци с Google Classroom и Google Meet

Електронно преподаване на уроци, чрез синхронно и асинхронно обучение и други онлайн ресурси за обучение.

Обучението е основно за работа с най-интуитивната и лесна електронна платформа – Google Classroom и Google Meet, с която работят почти всички учебни заведения и която до момента дава най-добри резултати в обучението на учениците, но ще бъдат съпоставени и някои други платформи. 

Акценти по темата са изготвяне на електронните уроци, тестове, задания. Виртуална работа в клас. Споделяне на учебни материали, генериране на домашни задания и получаването им и др. 

За желаещите 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, таксата е 35.00 лв., а за всички останали безплатно.

Датата е 10.04.2020г., начален час 14.00 ч.

За да се включите в наше обучение, е необходимо  единствено да заявите предварително участието си на имейл: hr.institute@abv.bg и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора. 

Ако някой участник не разполага с микрофон или камера на електронното си устройство, да не се притеснява или отказва, защото чуваемост може да се осъществи и чрез синхронизиране на телефона с видео курса, за което участника ще получи предварително конкретни указания от наш колега.

Онлайн обучение: Образователна работа с деца и ученици със специфични нарушения в настоящите условия на изолация

Поради всеобщата и задълбочаваща се изолация, породена от настоящата безпрецедентна международна ситуация и липсата на механизъм, методи и организация, учителите и родителите на деца със специфични нарушения на способността за учене, са поставени пред изключително трудната задача, да намерят подходящ подход и адекватно решение, как да продължат образованието на децата със СОП.

Обучението ще е изключително полезно за учители, които имат в класовете си деца със СОП, както и за родителите на деца със специфични нарушения, т.к. по време на обучението ще се дадат насоки, методи, методики и конкретни предложения към учителите за ефективно дистанционно взаимодействие с децата със СОП и техните родители.

Дата: 15.04.2020г. Такса: 55.00 лв. за учителите желаещи да получат кредит от обучението. За всички останали е безплатно! Начален час: 14.00 ч.

Обучението е синхронно и участниците ще могат да задават въпроси, да обсъждат казуси и да взаимодействат с обучителите.

Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Изисква се предварителна регистрация на участниците на и-мейл: hr.institute@abv.bg

Всички онлайн обучения може да разгледате тук: Онлайн обучения

Запазване на персонала чрез въвеждане на гъвкаво работно време

В сайта на Инспекция по труда са публикувани насоки към работодателите във връзка със сложната епидемична обстановка и въведеното извънредно положение, което принуждава много бизнеси да се преструктурират или да прилагат по-гъвкави модели на управление.

Самоизолацията и свеждането на преките контакти до минимум е една от най- ефективните мерки за ограничаване разпространението на заразата от коронавирус Covid-19. В този смисъл и в работна среда най-ефективните мерки са именно тези, които не допускат събирането на много работещи на едно място.

Организация на работата чрез дистанционни форми на труд или въвеждане на гъвкаво работно време са основните инструменти на трудовото законодателство, които могат да осигурят изпълнение на задачите, като в същото време се намалява броят на заетите лица, които се намират едновременно в работните помещения.

Най-сигурният начин да се предотврати прекият контакт на работещите с други хора е въвеждане на организация за дистанционна или надомна работа. За производствените предприятия обаче тези форми на труд са почти неприложими. Затова в тях може да се въведе гъвкаво работно време, а именно:

– Въвеждане на графици за работа с разпределяне на началото и края на работните смени по начин, който да позволи полагане на труд от по-малък брой работници и служители в един и същ момент. В този случай се използват инструментите за въвеждане на сумирано отчитане на работното време.

Като се има предвид, че задължителната карантина е 14-дневна, би могло да се създаде такава организация на работното време, че в рамките на 14 дни в графиците да участват една част от работещите, а в следващите 14 дни друга. Това ще позволи, ако случайно в едната група работещи се появи зараза, работещите от другата група да не са били в изолация в рамките на карантинния период, т.е. да не са били в контакт със заболелия и да може да продължат работа.

Във всички случаи на организация на гъвкаво работно време обаче е задължително спазването на междудневната почивка от 12 часа, както и междуседмичната, която при въведено сумирано отчитане на работното време може да бъде и 36 часа, а при промяна на смените и до 24 часа.

– Предвиждане на различни периоди на почивките за хранене с цел ползване на помещенията за почивка от по малък брой работници и служители и осигуряване на достатъчно отстояние между тях.

– Организиране на работния ден на две или три части, или въвеждане на променливо работно време с различни за работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така от една страна, ще се избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга – няма да се прекъсне ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата. Промяната на работното време следва да се отрази в Правилника за вътрешния трудов ред.

–  Предоставяне на възможност за ползване на отпуск от работници и служители.

–  Осигуряване на възможност за непълно работното време на желаещите или въвеждане на такова по реда на чл. 138а от КТ.

Други въведени мерки трябва да бъдат:

– Предвиждане на време между смените от една страна за задължителна дезинфекция на работните помещения, а от друга – за недопускане на събиране на едно място на работещите от две смени при влизането на едната и излизането на другата. Може да се организират и различни входове и изходи отново с цел намаляване на контакта между работещите.

– Осигуряване на възможност за придвижване до работното място с лични автомобили в замяна на големи автобуси, превозващи работници.

– Обособяване на зона с висок риск на входа на предприятието, която се дезинфекцира често и в която престояват рискови лица.

– Недопускане на външни лица, които не са преминали процедура по дезинфекция на входа, както и такива, които могат да бъдат преносители на зараза – доставчици и клиенти, които контактуват с много хора.

– Организация за по-взискателен контрол при влизане в предприятието с цел недопускане на на лица със симптоми или такива, които поради естеството на задълженията си се срещат с голям брой хора.

–  Редовно проветряване на работните помещения между смените и в почивките.

–  Осигуряване на допълнителни работни помещения при възможност, за да се осигури спазването на дистанция между работещите от минимум метър и половина.

–  Осигуряване на физически прегради между работните места при възможност.

–  Осигуряване на възможност за работа от разстояние за всички служители, за които естеството на работа позволява това.

В линковете по-долу можете да намерите още насоки за възможностите на трудовото законодателство за гъвкаво работно време:

МТСП: Работодателите могат да въведат дистанционна работа и гъвкаво работно време, за да пазят здравето на служителите https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1955&lan

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП: Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство https://www.tita.bg/free/labor-law/679

Източник: Инспекция по трудаpage2image1005170288