Днес направи това, което другите не искат, & утре ще направиш това, което другите не могат!

Фирмени обучения

Предлагаме обучения в областите:

  • Задължителни обучения по безопасни условия на труд.
  • Управление на стреса.
  • Управление на продажбите.
  • Човешки ресурси, мотивация на екипи, системи за оценка и атестация на служители.
  • Тиймбилдинг и сплотяване на екипи.
  • Мениджмънт и лидерство.

Педагогически обучения

Обученията за педагогически екипи имат за цел да повишат професионалната компетентност на учителите.

Регистрацията ни в МОН дава право да присъждаме кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Професионални обучения

Институт за човешки ресурси има собствен Център за професионално обучение /ЦПО/, лицензиран към НАПОО – Национална Агенция за Професионално образование и обучение.

При успешно завършено обучение се полага държавен изпит и се издава държавна диплома за завършено професионално образование и право да се практикува съответната професия.