Entries by Администратор

Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните: 1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно […]

Професионален стрес

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Различни изследвания в областта, разкриват, че около 72% от професионалистите в образованието се определят като стресирани. Понякога работата (или просто животът) може да бъде трудна. Предизвикателен ученик/студент, проверки на работното място, лични финансови притеснения и още и още. […]

Активно учене. Учене чрез сътрудничество.

Теми за обучение: АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Обучение за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Какво е учене чрез сътрудничество? Това е образователният подход, в който учениците се разделят в работни малки групи за подобряване на ученето чрез съвместната работа. Групи […]

Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди. Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество […]

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни […]

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически […]

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. По време на обучението участниците ще придобият знания, свързани с класификацията и психологическата структура на игрите и в частност методите на творческите игри и как те се отразяват на  познавателната дейност у децата.  Ще разгледат играта като особен […]

Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване

Програмата е насочена към усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията. Методи за оценка и самооценка работата на педагогическия специалист, задължително съдържание […]

Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание

Дигиталната грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за целите на комуникацията при строго спазване на етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда.  Програмата за обучение […]

Иновативни форми и методи в процеса на обучение

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви са педагогическите /и не само/ ползи от прилагането на иновативни методи в процеса на обучение и как те се вписват в модерния образователен процес. Чрез методите за усвояване на знания и умения чрез преживяване, участниците ще имат възможност да усетят ефектите от разнообразни иновативни методи […]