ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОНЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ 

Можем да определим приобщаващото образование като модел на преподаване, при който всички ученици, независимо от техните способности учат заедно в една среда.

Образователна система, която включва всички ученици и ги приветства и подкрепя да учат, независимо кои са те и какви са техните способности.

Целта на приобщаващата образователна среда е да гарантира, че всички ученици са третирани справедливо и имат равни възможности. В една приобщаваща образователна среда разнообразието и уникалността на учениците трябва да се приемат без дискриминация.

Прочетете повече

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация на обучението (Gamification)

Чрез игровизация на учебно-възпитателните процеси, съвремените учители биха могли да преподават учебния материал по изключително лесен и приятен начин, както за учениците, така и за самите преподаватели. Напоследък, все по-често срещаме израза „с навлизането на новите технологии, учениците започват да възприемат информацията по различен начин“.  Педагозите си задават въпроса  „Как, тогава, можем да представим учебното съдържание в разбираем и интересен за децата формат, без това да коства много ресурси?“  От крехка възраст, децата привикват да работят с най-модерните устройства, които са източник на множество визуални и звукови стимули. Именно тук в помощ на педагога идва игровизацията – употребата на мотивационни стратегии, взаимствани от приказките или игрите с цел задържане вниманието и интереса на ученика и мотивирането му да се задълбочи и ангажира с изпълняване на поставените учебни задачи.

Прочетете повече

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Емоционална интелигентност: Какво могат да направят учителите
Дейности и ресурси, които да помогнат на учениците да развият своята емоционална интелигентност.

Дори ако вашето училище не е въвело официална програма в подкрепа на социално и емоционално обучение, има много дейности, които можете да инициирате  в собствената си класна стая. Като начало емоционално интелигентният учител е първата стъпка към емоционално интелигентна класна стая. Помислете как вашето собствено общуване и отношение към учениците моделира емоционалната интелигентност.

Прочетете повече

ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата и учениците. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. 

Прочетете повече

Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение

Дигиталният начин на живот е засегнал почти всеки аспект от живота ни. И това включва родителството.

Отминаха дните, когато децата бяха строго дисциплинирани и наказвани за всякакви грешки. Вместо това фокусът на родителството през последните няколко години се измести към методите за отглеждане, ориентирани към детето. В резултат на това днешните деца  рядко биват държани отговорни за действията си.

Прочетете повече

Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.

Прочетете повече

Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за киберрисковете и справянето с тях в различните възрастови групи

Какво е кибертормоз?

Кибертормозът е използването на цифровите медии ( уебсайтове, приложения и текстови съобщения) за сплашване, разстройване или нараняване на някого. Това включва целенасочено многократно изпращане, публикуване или споделяне на негативно или вредно съдържание за някой друг.

Обикновено при кибертормоза има други хора, които виждат какво се случва. В тези ситуации хората могат да бъдат странични наблюдатели, съюзници или защитници.

Прочетете повече

БДП. Безопасност на движението по пътищата – методика на преподаване

Пътната безопасност е чудесна тема за ангажиране на деца и млади хора, защото това е проблем, който те могат да разберат и който ги засяга. От жизненоважно значение е да се подпомогне разбирането на децата и младите хора за пътната безопасност, да им се даде най -добрият шанс да се пазят, докато са млади и с напредването на възрастта, защото пътните катастрофи са най-големият убиец на младите хора по света.

Прочетете повече

Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.

Изграждане на взаимоотношения родител-учител

Положителната комуникация родител-учител е от голяма полза за родителите. Например учителите, които по-често съобщават лоши новини за успеваемостта на учениците, отколкото да признават добрите постижения на учениците, често обезсърчават участието на родителите, като това ги кара да чувстват, че не могат ефективно да помогнат на децата си.

Прочетете повече