ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО

Пътеводител към професионалното портфолио на учителя: От бюрокрация към възможности

В света на образованието учителите се изправят пред разнообразни предизвикателства, включително този сложен процес на създаване на собствено учителско портфолио. Съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г., учителското портфолио е съществен елемент от професионалното развитие и оценка на педагогическия кадър. Но тази задача не трябва да бъде възприемана само като административно изискване – това е възможност да се подчертаят успехите и да се споделят най-добрите педагогически практики.

Прочетете повече

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ, ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изготвянето на електронни дидактически материали, уроци и тестове е цялостен процес, който обхваща различни аспекти на образователния процес и използва съвременните възможности на цифровите технологии. Ето някои от ключовите компоненти:

Прочетете повече

ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

Облачните Технологии: съвременно средство за решаване на образователни задачи

Образованието се променя с ускорен темп, а с него и нуждите от иновативни подходи. Облачните технологии се явяват като ключов инструмент, предоставяйки неограничени възможности за обогатяване на образователния процес.

Ето няколко причини да включим облачните технологии в образователния процес:

Прочетете повече

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОНЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ 

Можем да определим приобщаващото образование като модел на преподаване, при който всички ученици, независимо от техните способности учат заедно в една среда.

Образователна система, която включва всички ученици и ги приветства и подкрепя да учат, независимо кои са те и какви са техните способности.

Целта на приобщаващата образователна среда е да гарантира, че всички ученици са третирани справедливо и имат равни възможности. В една приобщаваща образователна среда разнообразието и уникалността на учениците трябва да се приемат без дискриминация.

Прочетете повече

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация на обучението (Gamification)

Чрез игровизация на учебно-възпитателните процеси, съвремените учители биха могли да преподават учебния материал по изключително лесен и приятен начин, както за учениците, така и за самите преподаватели. Напоследък, все по-често срещаме израза „с навлизането на новите технологии, учениците започват да възприемат информацията по различен начин“.  Педагозите си задават въпроса  „Как, тогава, можем да представим учебното съдържание в разбираем и интересен за децата формат, без това да коства много ресурси?“  От крехка възраст, децата привикват да работят с най-модерните устройства, които са източник на множество визуални и звукови стимули. Именно тук в помощ на педагога идва игровизацията – употребата на мотивационни стратегии, взаимствани от приказките или игрите с цел задържане вниманието и интереса на ученика и мотивирането му да се задълбочи и ангажира с изпълняване на поставените учебни задачи.

Прочетете повече

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Емоционална интелигентност: Какво могат да направят учителите
Дейности и ресурси, които да помогнат на учениците да развият своята емоционална интелигентност.

Дори ако вашето училище не е въвело официална програма в подкрепа на социално и емоционално обучение, има много дейности, които можете да инициирате  в собствената си класна стая. Като начало емоционално интелигентният учител е първата стъпка към емоционално интелигентна класна стая. Помислете как вашето собствено общуване и отношение към учениците моделира емоционалната интелигентност.

Прочетете повече

ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата и учениците. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. 

Прочетете повече

Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение

Дигиталният начин на живот е засегнал почти всеки аспект от живота ни. И това включва родителството.

Отминаха дните, когато децата бяха строго дисциплинирани и наказвани за всякакви грешки. Вместо това фокусът на родителството през последните няколко години се измести към методите за отглеждане, ориентирани към детето. В резултат на това днешните деца  рядко биват държани отговорни за действията си.

Прочетете повече

Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.

Прочетете повече

Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.