Курсове с кредити за учители и педагози по Наредба 15

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни програми следва да са одобрени от министъра на образованието и науката и да са вписани в информационен регистър. Регистърът съдържа информация за всички одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и е достъпен на официалния сайт на МОН: https://iropk.mon.bg/public/search

В полето „наименование на организацията“ излизат всички одобрени и регистрирани организации и лесно може да проверите дали обучението, което планирате в дадена организация ще бъде легитимно.

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. След първото планирано атестиране учителите ще се явяват отново за оценка на всеки 4 г. и на всеки четири години учителите ще трябва да придобиват не по-малко от три  кредита, тъй като един квалификационен кредит се присъжда за обучение от 16 академични часа. (Не може да се присъжда по-малко от един кредит).

След участие и успешно завършване на курса за повишаване квалификацията, педагогическите специалисти получават удостоверение за допълнително обучение или специализация.

Можете да се запишете в нашите курсове за присъждане на кредити по Наредба 15, както в присъствена, така и в дистанционна форма. За записвания и информация: Анелия Мартинова – 0882 79 99 61, hr.institute@abv.bg 

Курсове за присъждане на 3 кредита:

НОВО! PАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НОВО! TВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

НОВО! PАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Курсове за присъждане на 2 кредита:

НОВО! ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ. РАЗПОЗНАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

НОВО! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИК, РОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ. МОДЕЛИ ЗА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. БАРИЕРИ ПРЕД УСПЕШНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ГРАДИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

НОВО! ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ

Курсове за присъждане на 1 кредит:

НОВО! ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ

НОВО! АДМИНИСТРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕТИЧНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАБОТА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ

Разгледайте всички курсове за присъждане на кредити – Институт за човешки ресурси предлага един от най-богатите каталози с одобрени от МОН обучения (над 220): https://www.institute-hr.com/програма-за-квалификация-на-учители