Човешки ресурси

Днес вече никой не спори, че eкипът на една организация е двигателят на нейните цели, както и един от най-важните фактори, осигуряващи конкурентно предимство. Ето защо, умението за ефективно ръководство на служителите е от изключителна важност; стратегията за човешки ресурси следва да бъде внедрена в цялостната организационна стратегия, като се съблюдава тя да осигурява и да работи за постигането на организационните цели и нужди.

Сферата на човешките ресурси е доста обширна, поради което предлагаме различни обучения в различни насоки.

1. ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Някои от най-популярните бизнес тренинги, в които можете да включите служителите си:

– Въведение в човешките ресурси;

– Човешки ресурси за мениджъри, които участват в процеса на подбор;

– Стратегическо управление на човешките ресурси;

– Управление на таланти.

2. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Професионалната квалификация на специалисти в сферата на управлението на човешките ресурси обхваща програма от няколко различни модула, като може да се запише конкретен модул или да за завърши цялата програма.

Модул Елементи и цели на системата за управление на УЧР

Модул Анализ и проектиране на длъжностите

Модул Планиране и подбор

Модул Развитие и обучение на персонала

Модул Системи за оценка и мотивация

Модул Трудови отношения

Модул Здравословни и безопасни условия на труд

 

 • За кого е подходящо обучението?

Обученията са подходящи за всички служители в дадена организация, които имат отношение към процесите на управление на човешки ресурси, както и за всички мениджъри, които са ангажирани в процеса по подбор. Завършването на цялостната програма е подходящо и за лица, които искат да се преквалифицират и да започнат работа в сферата на човешките ресурси. Целта на всички обучения е да се дадат решения, които успешно да се използват в практиката.

Скорошно проучване на международния институт в областта на човешкия капитал CIPD показва, че мениджърите „Човешки ресурси“ и изпълнителните директори планират по сходен начин бизнес нуждите. Движението на специалистите по човешки капитал от психологическата към бизнес ефективността е налице и все по-често се говори за специалистите по човешки ресурси като за бизнес партньори.

Системи за оценка

Оценяването на персонала е стратегически, интегриран управленски подход за постигане на конкурентоспособност и устойчив успех чрез подобряване ефективността на служителите и развитие на техните умения в съответствие с поставените цели и изискванията за постигане на определени професионално-компетентностни стандарти.

Системата за оценка на представянето и развитието на служителите е механизмът, който позволява на една организация да открие и развие вътрешния си потенциал. Като се разгърнат способностите на всеки отделен служител, става възможно постигането на бизнес целите и растежа на организацията.

Годишната атестация е не само възможност служителят да си даде равносметка за резултатите от изминалата година, но и повод да обсъди с прекия си ръководител своето бъдещо развитие, задачите, които стоят пред него, и начините да подобри работата си. Всички тези ползи, обаче, биха се проявили само ако системата за атестация е изградена добре.

Мениджмънт и лидерство

Лидер, когото хората в екипа уважават и ценят? 

Важно е да се изясни каква е връзката между мениджмънта и лидерството, за да се покаже колко е актуален въпросът за лидерството в управленските науки, обучение и практика. Ефективният бизнес ръководител в съвременния корпоративен свят е необходимо да съчетава в себе си както професионалните способности на мениджър, който организира, контролира и насочва дейността, така и личностните качествата на уважаван неформален лидер, който умело да общува със своите колеги и подчинени, те да ценят неговото мнение, а разпорежданията му да се следват с готовност.

Всеки знае, че работата с хора е не лесна задача поради индивидуалността, каквато всеки един от нас притежава, а работата на лидер определено е голяма отговорност, при която едно обучение за лидерски умения може да бъде само от помощ.

В условията на силна конкуренция и непрекъсната битка за оставане на челните места на пазара, от още по-голямо значение се оказва ефективността на личностите, които работят в организациите. Ефективните лидери подобряват представянето на екипите си и спомагат за организационния растеж; повече служители, които се чувстват вдъхновени и мотивирани от водачите си, желаят да работят с тях, като това намалява текучеството в компанията. Уменията за успешно делегиране и приоритизиране на задачите, от своя страна, дават възможност за по-ефективна работа и разгръщане на пълния потенциал.

 • За кого е подходящо обучението?

Обучението е предназначено за мениджъри, тийм-лидери и супервайзори без значение в какъв сектор или индустрия работи компанията.

 • Какви са целите?

Ръководенето на екип може да бъде огромно предизвикателство, но може да донесе и голяма възвръщаемост както в личен план, така и в професионален, ако бъде правено правилно. Целта на това обучение е да даде уменията, от които всички лидери се нуждаят, за да управляват успешно своите екипи, като заедно с това подобряват и представянето им.

 • Какви познания ще имате в края на обучението?

Знание за ролята и отговорностите на всеки лидер

Откриване на индивидуалния лидерски стил и знание как въздейства върху останалите

Техники за правилно делегиране

Техники за даване на конструктивна обратна връзка

Възможност за използване на концепцията за „награди и наказания“ с цел мотивация

Техники за мотивиране на екипа и за успешното му ръководене

Всеки от нашите семинари или обучения може да бъде осъществен във вашата организация на избрана от вас локация. Ако имате повече от трима участници с еднакви обучителни нужди това би направило избора за изнесено обучение по рентабилен, но в противен случай по-удачният вариант е да изпратите служителите за обучение на наша локация заедно със сформирана група участници от други компании. Ние сме гъвкави и по отношение на програмите за обучение – имате възможност да изберете стандартно обучение по предварително подготвени програми от нас или да пожелаете допълнително адаптиране за конкретни организационни нужди, които имате към даден момент. В тези случаи, ние можем да включим в материалите вашата организационна терминология за определени процеси или дейности, брандиране на материалите или включване на примери от вашия организационен опит.

Тиймбилдинг

Забавен и ефективен тиймбилдинг?

Работодателите организират сплотяващите екипа дейности с най-добри намерения, но понякога ефектът от тях е обратен. При неподходящи замисъл и изпълнение, тези събития всъщност водят до допълнително отчуждаване, стрес и напрежение.

Съществува цяла индустрия от специализирани фирми за доставка на креативни, приключенски, екстремни, спортни, еко и социални програми. В тези тиймбилдинг събития ще намерите всичко – от физически упражнения до психометрични тестове. А и обещаваните резултати са също толкова всеобхватни – от увеличаване на производителността до възпитаване на екипно мислене, ангажираност и лоялност.

Хубаво е работодателите да знаят, че импровизираните коучинг сесии, дебрифинг и групова медитация не винаги се възприемат добре от всички. Хората имат различни нагласи и е важно да се уважават техните лични предпочитания, особено относно осъществяването на физически контакт и споделянето на лична информация.

Експерти като Каценбах, Смит и Бланчард съвсем ясно посочват, че тиймбилдингът е управленска техника, която трябва да се използва, когато създаденият вече екип има нужда от подобряване на вътрешни процеси (комуникация, вземане на решения, определяне на цели, мотивация, подобряване на сътрудничеството и др.) или от изясняване на екипните роли на участниците и от въвличане на екипа в определяне на цел и подобряване на ефективността на екипната работа. Тиймбилдингът е подходящ и за новосформирани екипи с цел по-бързото опознаване на членовете, но в такива случаи обикновено пред екипа стоят твърде много задачи и проблеми и рядко има възможност за провеждането му.
Кога тиймбилдингът не работи?
Това се случва, когато тиймбилдинг обучението се възприема като изолирано събитие от комплекса подходящи действия за извършване на промяна в екипната работа. Този случай се среща много често в практиката. Поръчва се едно тиймбилдинг събитие или обучение и след неговия край мениджърите са убедени, че всичко с екипа е наред и не би следвало да има никакви проблеми. Тиймбилдингът не е събитие, а процес и да се гледа на него като на изолирано и еднократно случване, след което ще последват чудеса, е пагубна нагласа за възвращаемостта на инвестициите.

На открито

Ето няколко идеи за интересни и ефективни програми:

ТЪРСЕНЕ НА СЪКРОВИЩЕ

На закрито

ХОЛИВУД

В това тиймбилдинг приключение участниците се разделят на екипи, представляващи две конкурентни продуцентски къщи. Всеки екип получава каквото е необходимо за заснемането на своята продукция и събитието би могло да се реализира и във външна среда, макар най-често това да се случва на закрито.

С помощта на професионални актьори, видеооператори и монтажисти, участниците минават през планиране, писане на сценарий, разпределяне на роли, репетиции, дизайн и подготовка на костюми, реквизити и декори, и заснемане на своя филм.


 Целите на тази програма са:

 • Оптимизиране на вътрешната комуникация и създаване на усещането за „един отбор”;
 • Обединяване на участниците около обща идея и цел и преминаването през целия процес от планирането до получаването на краен продукт;
 • Насърчаване на креативното мислене;
 • Забавление.
Творчески

ПИКАСО

В тази невероятна тиймбилдинг програма, среща си дават креативността, работата в екип и, разбира се, високата доза забавление. Задачата на екипите е да пресъздадат произведение на изкуството, като на всеки участник са предоствени платно, бои и отрязък от общата картина, който трябва да се нарисува. Когато всеки е завършил своята част от произведението, частите се съединяват, за да се види цялостната картина, която след това гордо можете да закачите в своя офис. Картината, която трябва да се възпроизведе от участниците, се подбира според целите, които са заложени, и посланието, което трябва да се предаде. Всички си взаимодействат, като сверяват цветовете и размера на детайлите, за да получат възможно най-добър общ резултат.Целите на тази програма са:

 • Оптимизиране на вътрешната комуникация и създаване на усещането за „един отбор”;
 • Насърчаване на консултациите и допитването до членовете на екипа;
 • Насърчаване на креативното мислене;
 • Забавление.
Приключенски

Различните тиймбилдинг програми целят постигането на различни цели и следва да бъдат подбирани в зависимост от екипите, които ще бъдат включени в тиймбилдинга. В голяма част от случаите, те са само ориентировъчни и е възможно изработването на индивидуална програма за вашата компания, включваща различни модули от много видове активности. Програмата ще бъде съставена така, че да съответства на вашите желания и да е съобразена с бюджета ви за провеждане на фирменото мероприятие.

Мотивация на екипи

Научете се как да мотивирате екипи

Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси”.

Разбира се, това е само едно от многото съществуващи определения за екип. Днес живеем в така наречения VUCA свят (Volatility – изменчивост, Uncertainty – несигурност, Complexity – комплексност, Ambiguity – неопределеност), където промени претърпяха не само много от определенията, но и доста от уменията, които традиционно бяха нужни за успех. Много от успешните уроци на 20-и век са несъотносими към днес, а някои изследователи подлагат на съмнение дори традиционната пирамида на Маслоу, на която рано или късно в кариерата си всеки успешен лидер започва да се осланя, за да мотивира екипа си.

Как да се подготвим, за да сме сигурни, че ще успеем в условията на 21-ви век? В света VUCA, изглежда, трябва непрекъснато да се изменяме. Промяната понякога, започва отвътре, но много по-често се налага да формираме определени умения, които средата изисква, а това обикновено се постига с тренинги и обучения.

Управление на стреса

Можем ли да управляваме стреса? 

Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху отделните лица, организациите и националните икономики.

Самите психосоциални рискове са резултат от недобро планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; те могат да доведат до отрицателни психологически и физически последици и проблеми с околните, като стрес на работното място, изтощение или депресия.

Безопасни условия на труд

Задължителни обучения по ЗБУТ

Всички организирани от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са с практическа насоченост. Участниците, успешно завършили курса, получават сертификат, валиден пред Инспекцията по труда (Камарата на строителите и др. организации).

Имате възможност да изберете между редовна или дистанционна форми на обучение. Можете да се обучавате от всяка точка на страната, без да се налага да пътувате и да правите излишни разходи.


Цена: 96,69 лв. на участник, записал се в редовна форма на обучение;

При повече от един записан или при избор на дистанционно обучение може да ползвате следните отстъпки:

 • 86,69 лв. на участник при двама записали се в редовна форма на обучение;
 • 76.69 лв. на участник при трима записали се в редовна форма на обучение;
 • 66.99 лв. на участник при четирима записали се в редовна форма на обучение;
 • 54.90 лв. на участник в дистанционна форма на обучение;
 • Индивидуална оферта при групови и/или изнесени обучения.

Може да вземете участие в следните обучения:

1. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да водят инструктажите в дружеството;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
2. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЧЛ. 24 НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да изпълняват функциите на орган по БЗР;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, СЪГЛАСНО КОДЕКС НА ТРУДА И ЗЗБУТ;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти от отдел човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
4. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, КОИТО РЪКОВОДЯТ И УПРАВЛЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за собственици на фирми, управители, мениджъри човешки ресурси и др. ръководни специалисти.
5. ОБУЧЕНИЕ НА  ЧЛЕНОВЕ НА КУТ/ГУТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА 4 ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД;
 • Задължително за членовете в групите и комитетите по условия на труд в предприятията.
6. ОБУЧЕНИЕ НА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛ. ЧЛ.5 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ;
 • Задължително за координатори по безопасност и здраве в строителството.
7. ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Управление на продажбите

Научете се как ефективно да управлявате продажбите

Продажбите са ключова дейност за успеха на всеки бизнес – всички продукти и услуги се създават с една единствена цел – да бъдат реализирани на пазара. Последното е задача на търговските екипи на фирмите.

От своя страна, ефективността на търговските екипи и всеки допълнителен потенциал в сферата на продажбите може да изиграе ключова роля за успеха на бизнеса. Ето защо е от изключителна важност търговските екипи на всяка компания да бъдат добре обучени и подготвени, как да планират и управляват процеса на продажби. Всеки избран подход за привличане на клиенти е важен и води до различни резултати.