ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОНЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ 

Можем да определим приобщаващото образование като модел на преподаване, при който всички ученици, независимо от техните способности учат заедно в една среда.

Образователна система, която включва всички ученици и ги приветства и подкрепя да учат, независимо кои са те и какви са техните способности.

Целта на приобщаващата образователна среда е да гарантира, че всички ученици са третирани справедливо и имат равни възможности. В една приобщаваща образователна среда разнообразието и уникалността на учениците трябва да се приемат без дискриминация.

За съжаление, все още има случаи на деца, третирани по различен начин въз основа на техните уникални качества. Някои проблеми, срещу които учениците често са дискриминирани, включват увреждане, раса, пол, доход на домакинството или езика, който говорят. Приобщаващото образование има за цел да се бори с дискриминацията срещу всички ученици.

Тези проблеми присъстват не само във физическите класни стаи, но и в онлайн и смесени среди за обучение.

Проучванията показват, че броят на учениците с различни увреждания се увеличава. Трябва да можем да приемем тези ученици и да им осигурим равен достъп, тъй като всички те имат право на образование.

Видове приобщаващо образование

Пълно включване

Този модел на преподаване е съсредоточен около теорията, че всички ученици трябва да се обучаяат в една класна стая. Моделът на пълно включване означава, че учениците с  увреждания винаги ще работят заедно със своите връстници.

Частично включване

Този модел на преподаване е изграден около това да позволи на всички ученици да учат и да взаимодействат с общата класна стая. Частичното включване обаче включва и отделно обучение за учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа извън класната стая.

Мейнстрийминг

С метода  учениците с увреждания ще започнат своето образователно пътуване в самостоятелна класна стая, далеч от основната класна стая.

Ако учениците се представят добре в своята самостоятелна класна стая, те могат да бъдат интегрирани в основната класна стая въз основа на тяхната готовност. Този метод може да бъде по-малко плашещ за някои ученици и им позволява постепенно да станат част от напълно приобщаваща класна стая.

Програмата за обучение на учители и педагогически специалисти на Институт за човешки ресурси за обучение е структурирана в две части – нормативна и приложна.

През първата част участниците биват запознати с най-актуалните изисквания на Наредбата за приобщаващо образование и как тя си взаимодейства с други законови и подзаконови нормативни актове. Обучаемите ще могат се научат да работят правилно с документите по Наредбата, съгласно нормативните изисквания. 

Необходимите знания по задължителните дейности и документи по Наредбата се представят на участниците по възможно най-достъпния и систематизиран начин, с много примери от практиката на педагогическите специалисти, така че да могат обучаемите да прилагат в практиката наученото. По време на обучението се работи с образци на документи – индивидуално или по групи, в зависимост от поставените практически задачи, за да могат участниците да придобият практически опит или да зададат своите въпроси или проблемни казуси и да получат приложими решения и насоки. 

През втората част на обучението на участниците се предлагат различни методи за работа с деца, успешни примери и добри практики от други учебни заведения в България или Европа за успешна работа с деца с различни индивидуалности.

За да могат да предложат цялото това богатство от знания и опит, нашите обучители често участват в различни международни групи и обучения, а в работата си ежедневно разрешават сложни казуси и проблеми в работата с деца, родители и педагогически специалисти.