Безопасни условия на труд

Задължителни обучения по ЗБУТ

Всички организирани от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са с практическа насоченост. Участниците, успешно завършили курса, получават сертификат, валиден пред Инспекцията по труда (Камарата на строителите и др. организации).

Имате възможност да изберете между редовна или дистанционна форми на обучение. Можете да се обучавате от всяка точка на страната, без да се налага да пътувате и да правите излишни разходи.


Цена: 96,69 лв. на участник, записал се в редовна форма на обучение;

При повече от един записан или при избор на дистанционно обучение може да ползвате следните отстъпки:

 • 86,69 лв. на участник при двама записали се в редовна форма на обучение;
 • 76.69 лв. на участник при трима записали се в редовна форма на обучение;
 • 66.99 лв. на участник при четирима записали се в редовна форма на обучение;
 • 54.90 лв. на участник в дистанционна форма на обучение;
 • Индивидуална оферта при групови и/или изнесени обучения.

Може да вземете участие в следните обучения:

1. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да водят инструктажите в дружеството;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
2. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЧЛ. 24 НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да изпълняват функциите на орган по БЗР;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ САНКЦИИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, СЪГЛАСНО КОДЕКС НА ТРУДА И ЗЗБУТ;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти от отдел човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.
4. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, КОИТО РЪКОВОДЯТ И УПРАВЛЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.;
 • Задължително за собственици на фирми, управители, мениджъри човешки ресурси и др. ръководни специалисти.
5. ОБУЧЕНИЕ НА  ЧЛЕНОВЕ НА КУТ/ГУТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА 4 ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД;
 • Задължително за членовете в групите и комитетите по условия на труд в предприятията.
6. ОБУЧЕНИЕ НА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛ. ЧЛ.5 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ;
 • Задължително за координатори по безопасност и здраве в строителството.
7. ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ