Професия учител – актуални проблеми

Лесно ли е да си учител?

Проблемите за професионалната характеристика на педагогическия труд и функциите на учителската професия са били винаги актуални, поради динамичната им структура. Това кара много учени да работят по разкриването на тези проблеми, като могат да се опишат най-общо така:„информационен взрив, налагащ готовност не само за рационален избор, но и за преобразуване и представяне на нарастващото знание; нарастване на образователните аспирации, свързани предимно с демократизирането и масовизирането на образованието; професионална мобилност, налагаща готовност на педагогическите кадри за съдържателно и технологично вариране с оглед насочването на учениците към различни професионални области; нарастване ролята на науката и техниката, което означава скъсване с репродуктивния модел на подготовка на учителите, обучение по иновационно и алтернативно мислене, широка готовност за боравене с дидактически техники; акселерационни процеси, засягащи многостранното развитие на децата; развитие на средствата за масова информация, които влизат в единната и усложнена система на въздействие върху всички; скъсване със системата – учителското обучение да е просто отражение на обучението в училище.”

Тема 1. Професия „Учител“.
Актуални проблеми на пазара на труда в България. Трудово-правни
отношения. Организация на трудовия процес. Комуникациите при
изпълнение на трудовата дейност.

Тема 2. Текучество.
Стратегия за превенция и намаляване на дела на напусналите
образователната система учители. Стратегия за превенция и намаляване
на дела на отпада

Тема 3. Здравословни и безопасни условия на труд.
Безопасност на ученика. Превенция на рискове. Травми и злополуки при
деца. Обучение в адекватно поведение при бедствия и аварии.

Тема 4. Безопасност на движението по пътищата.
Методика на преподаване.

Тема 5. ЗБУТ.
Обучението е задължително за следните категории длъжностни лица по
ЗБУТ:
• 1. Лица провеждащи инструктажите;
• 2. Лица по чл. 24 от ЗЗБУТ;
• 3. Членове на КУТ/ГУТ.