Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание

Дигиталната грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за целите на комуникацията при строго спазване на етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда. 

Програмата за обучение на педагогически специалисти е насочена към усвояване на знания и умения и по-доброто разбиране на дигиталните технологии, чрез разработването на решения за персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. 

Програмата дава идеи за интересно и стимулиращо образование, което използва уменията и активността на децата в интернет и развива тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

Внимание се обръща на съвременните средства за бърз обмен на информация, каквито са социалните медии, напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, блогове и много др., които са инструменти от най-ново време и които могат да бъдат използвани за полезен трансфер на знания и умения в образователна среда. 

Тема в програмата е и въвеждането на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес в подкрепа на приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности.