Диагностика и работа с ученици с различна степен на обучаемост

„Не е нужно да откривате колелото – просто проверете дали то е по мярка.“

За да бъде учебният процес ефективен, преподавателят трябва да познава различните типове ученици. Когато педагогът започне да разбира потребностите на децата, седнали пред него, тогава ще знае какво и как да планира, за да бъде работата му ефективна. Огромно многообразие съществува между учениците днес в една класна стая и особено важно да се изгради разбиране за нуждата от използване на разнообразни креативни стратегии с оглед успешна работа с децата с различни характеристики.

Тема 1. Диагностика и работа с ученици с обучителни затруднения
и с различна степен на обучаемост.
Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на
ученици с обучителни трудности. Работа с деца със СОП.

Тема 2. Работа с деца със специфични потребности.
Работа с деца със СОП. Приложение на информационни технологии при
обучение на деца и ученици със специални образователни потребности?