Краткосрочни обучения по дейност 1, извършвани от ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЕИК: 203465864, по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

19-004-001: Иновативни методи в преподаването

Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

19-004-002: Позитивна училищна среда

Прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа

19-004-003: Съвременни методи за управление

Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи

Лица за контакти и допълнителна информация по специфичните изисквания за организация на обученията:

А.Мартинова – моб.тел.: 0882 79 99 61 ; hr.institute@abv.bg

Д.Андреева – моб.тел.: 0888 44 35 76; sem@institute-hr.com

И. Стефанов – моб.тел.: 0885 66 88 27; office@institute-hr.com