!!! ВСИЧКИ ТЕМИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ(ИРОПК) И В ИНФОРМАЦИОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИTEACHERS.MON.BG, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА No 15 ОТ 22.07.2019Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.19 Г., В СИЛА ОТ 2.08.19 Г.).

В ТОЗИ КАТАЛОГ ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ АКТУАЛНИТЕ НИ ТЕМИ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО, ТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ:

1. РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО/УЧЕНИКА

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити
18520091 РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ 1

18520063

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

1

18520106

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРАЛНИ И НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ У ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

1

18520005

СТИМУЛИРАНЕ НА КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ – ПАМЕТ, ВЪОБРАЖЕНИЕ,ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

1

18520115

ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ФОРМИРАЩАТА СЕ ЛИЧНОСТ НА ДЕТЕТО

1

18520116

ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ФОРМИРАЩАТА СЕ ЛИЧНОСТ НА ЮНОШАТА

1

18520185

НОВО! ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ

1

18520126

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ. РАЗПОЗНАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

1

18520211

НОВО! ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ. РАЗПОЗНАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

2

18520130

КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1

18520131

КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1

18520146

ПЪРВИТЕ 7

1

18520149

НУЖДИ НА ДЕТЕТО И УЧЕНИКА, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО МУ

1

18520049

ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ДЕТЕТО И РАЗПОЗНАВАНЕ НА РИСКОВИ И ЗАЩИТНИ ФАКТОРИ С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УЧЕНЕТО, НАУЧАВАНЕТО И УЧАСТИЕТО НА ДЕТЕТО

1

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИТЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520084

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИК, РОДИТЕЛ И УЧИТЕЛ. ПРИЛОЖИМИ ПРАКТИКИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520188

НОВО! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИК, РОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ. МОДЕЛИ ЗА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. БАРИЕРИ ПРЕД УСПЕШНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ГРАДИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

2

18520033

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РОДИТЕЛИ И ЕКИПИТЕ ЗА ПОДКРЕПА

1

18520064

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1

18520162

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

1

3. ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520011

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

1

18520205

НОВО! PАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

2

18520206

НОВО! PАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

3

18520182

НОВО! ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ

2

18520104

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ

1

18520079

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1

18520194

НОВО! ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

2

18520179

НОВО! ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

1

18520178

НОВО! ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

2

18520180

НОВО! ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО.ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

3

18520089

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ,ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

2

18520195

НОВО! ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ,ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

3

18520083

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

1

18520098

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

1

18520099

ОСНОВИ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ (НАЧАЛНО НИВО)

1

18520100

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ. ВМЪКВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, АНИМАЦИИ И ОЗВУЧАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ (НАПРЕДНАЛИ)

1

18520208

НОВО! CЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ. ВМЪКВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ,АНИМАЦИИ И ОЗВУЧАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ

2

18520101

ИЗГОТВЯНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ С MS WORD

1

18520209

НОВО! PАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА – ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ, ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

2

18520202

НОВО! ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

1

18520200

НОВО! OБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

2

18520201

НОВО! OБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

3

4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520223

НОВО! ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА МНОЖЕСТВЕНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ХАУЪРДГАРДНЪР КАТО СРЕДСТВО ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1

18520216

НОВО! ЕЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: КАК ДА ДОСТИГНЕМ ДО УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИГРОВИЗАЦИЯ (GAMIFICATION) НА ОБУЧЕНИЕТО

1

18520214

НОВО! ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

2

18520217

НОВО! ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

1

18520227

НОВО! САУНДПЕЙНТИНГ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА КРЕАТИВНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В ПОЛЗА НА УСПЕШНОТО УЧЕНЕ

2

18520221

НОВО! САУНДПЕЙНТИНГ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА КРЕАТИВНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В ПОЛЗА НА УСПЕШНОТО УЧЕНЕ

1

18520016

ИНОВАТИВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

1

18520212

ИНОВАТИВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

2

18520213

ИНОВАТИВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

3

18520103

ДОБРИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520187

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО. ЕФЕКТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ,ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ТВОРЧЕСКИ ТЕХНИКИ

2

18520072

ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ. ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИ ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ

1

18520108

АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

1

18520113

ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕТСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, В КОНТЕКСТА НА ПОЗИТИВНАТА МОТИВАЦИЯ

1

18520044

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. УМЕНИЕТО ДА УБЕЖДАВАШ.УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ.

1

18520051

КОМУНИКАЦИЯ И ЕМПАТИЯ – РАЗЛИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

1

18520078

ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ. ОСНОВА ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

1

18520019

РЕЗИЛИАНС КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОСРЕЩАТ УДАРИТЕ НА ЖИВОТА

1

18520040

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЗНАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРИ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

1

18520086

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТ В ПРЕПОДАВАНЕТО

1

18520117

СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА

1

18520147

ДА ОПОЗНАЕМ ДРУГИЯ, ЗА ДА ОБОГАТИМ СЕБЕ СИ. ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

1

18520082

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОРИТЕТ

1

5. ИНОВАТИВНИ ТВОРЧЕСКИ ТЕХНИКИ И ИНТЕРАКТИВНОСТ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520213

НОВО! МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

1

18520222

НОВО! АВТЕНТИЧНОСТ НА СТРАХА ОТ ГРЕШКИ И ИЗЛАГАНЕ. ПОНЯТИЕТО „ГРЕШКА“,ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРАХА ОТ ГРЕШКА И ИЗЛАГАНЕ, И ТВОРЧЕСТВО С ГРЕШКАТА

1

18520046

ТВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

1

18520196

НОВО! TВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

2

18520207

НОВО! TВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

3

18520081

ИГРАТА КАТО ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

1

18520197

НОВО! ИГРАТА КАТО ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

2

18520189

НОВО! ИГРАТА КАТО ИНТЕРАКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД, РАЗВИВАЩ УМЕНИЯТА,КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, ЦЕННОСТИТЕ И НАГЛАСИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

3

18520181

НОВО! ТВОРЧЕСКАТА ИГРА КАТО МЕТОД ЗА НРАВСТВЕНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

2

6. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520228

НОВО! АЛТЕРНАТИВНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ ОВЛАСТЯВАНЕ И САМООВЛАСТЯВАНЕ– СТРАТЕГИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТРУДНОСТИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ЦЕЛИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520010

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

1

18520032

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА САМООЦЕНКАТА НА УЧЕНИКА

1

18520102

СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

1

18520039

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ

1

18520013

МОТИВАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ

1

18520110

ЛИЧЕН И КОРПОРАТИВЕН СТИЛ ПРИ ИЗЯВИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

1

18520047

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ. ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520111

МОТИВАЦИЯ И СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ. ПОСТИГАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА И УЧЕНЕТО

1

18520018

МОТИВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ

1

18520048

ФОРМИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ У УЧИТЕЛИТЕ

1

18520093

ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ПЕДАГОЗИ

1

18520094

МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520112

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520151

РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ. СИЛАТА ДА УБЕЖДАВАШ И ДА ВЛАДЕЕШ СВОИТЕ И ЧУЖДИТЕ ЕМОЦИИ. КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ

1

18520198

НОВО! EМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. КАК ПРАВИЛНО ДА ГИ РАЗВИВАМЕ,ЗА ДА БЪДЕМ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНО УСПЕШНИ

2

18520199

НОВО! EМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. КАК ПРАВИЛНО ДА ГИ РАЗВИВАМЕ,ЗА ДА БЪДЕМ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНО УСПЕШНИ

3

7. УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520218

НОВО! ФОРМИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ ЗА ОБЩУВАНЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЧРЕЗ КОУЧИНГ. ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВЪПРЕКИ КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТРУДНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ

1

18520224

НОВО! НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ – ОСЪЗНАТО ОБЩУВАНЕ БЕЗ АГРЕСИЯ. ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕГАТИВИЗМА НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

1

18520225

НОВО! НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ – ОСЪЗНАТО ОБЩУВАНЕ БЕЗ АГРЕСИЯ. ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕГАТИВИЗМА НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

2

18520063

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

1

18520051

КОМУНИКАЦИЯ И ЕМПАТИЯ – РАЗЛИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

1

18520102

СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

1

18520038

ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ. ПРИНЦИПИ И РОЛИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА.ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПА

1

18520151

РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ. СИЛАТА ДА УБЕЖДАВАШ И ДА ВЛАДЕЕШ СВОИТЕ И ЧУЖДИТЕ ЕМОЦИИ. КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ

1

18520039

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ

1

18520044

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. УМЕНИЕТО ДА УБЕЖДАВАШ.УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ.

1

18520078

ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ. ОСНОВА ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

8. СТРЕС И БЪРНАУТ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520190

НОВО! CТРЕС И „БЪРНАУТ“ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ. ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ, ФАКТОРИ,СИМПТОМИ, ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ. МЕТОДИ ЗА ЛИЧНО СПРАВЯНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

2

18520017

ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

1

18520042

БЪРНАУТ. СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СИНДРОМА „БЪРНАУТ“

1

18520041

ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ

1

18520153

СТРАТЕГИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И ТРЕВОЖНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

1

9. АГРЕСИЯ, ТОРМОЗ И ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520219

НОВО! САУНДПЕЙНТИНГ В ПОДКРЕПА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА – СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ-УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ

1

18520183

КИБЕРТОРМОЗ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ – ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА КИБЕРРИСКОВЕТЕ И СПРАВЯНЕТО С ТЯХ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

1

18520193

KИБЕРТОРМОЗ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ – ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА КИБЕРРИСКОВЕТЕ И СПРАВЯНЕТО С ТЯХ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

2

18520025

АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. МЕТОДИ ЗА КОРЕКЦИИ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

1

18520109

АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА

1

18520030

ПРОЯВИ НА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

1

18520037

УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩНА СРЕДА

1

18520045

ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ. ТРУДНИТЕ ДЕЦА

1

18520073

АКЦЕНТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА

1

18520076

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

1

18520085

ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

1

18520026

ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ. МЕТОДИ ЗА КОРЕКЦИИ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ

1

18520114

ДЕЙСТВИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ПРОЯВИ НА ТОРМОЗ В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1

18520119

БЯГСТВОТО, АГРЕСИЯТА, ЛЪЖАТА И КРАЖБАТА КАТО ЧАСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО/УЧЕНИКА

1

18520127

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ЛЪЖАТА

1

18520129

РАБОТА С ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ ТРАВМИ. СИМПТОМИ И ПОВЕДЕНИЕ

1

18520155

УКРОТЯВАНЕ НА ГНЕВА

1

18520090

КАК ДА СЕ СПРАВИ УЧИТЕЛЯТ, КОГАТО Е ЖЕРТВА НА ТОРМОЗ

1

10. ЕКИП И ЛИДЕРСТВО. УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСA

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520043

РАБОТА В ЕКИП. ЛИДЕРСТВО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИП

1

18520009

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП

1

18520192

НОВО! PАБОТА В ЕКИП. ЕКИПНИ РОЛИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИП

2

18520038

ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ. ПРИНЦИПИ И РОЛИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА.ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПА

1

18520092

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ. ОВЛАДЯВАНЕ НА АУДИТОРИЯТА

1

18520003

МЕНИДЖМЪНТ В КЛАСНАТА СТАЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1

18520027

ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

1

18520071

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

1

18520074

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛАСА

1

18520029

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИКАТА НА УРОКА И НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ

1

18520002

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

1

18520031

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ, ЧРЕЗ ПООЩРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОБЩУВАНЕ И ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В УЧИЛИЩНАТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА

1

11. МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520007

ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

1

18520175

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ. НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520184

УСПЕШНИЯТ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

1

18520061

СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ДГИ УЧИЛИЩЕ

1

18520075

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1

18520077

УЧИЛИЩЕН МАРКЕТИНГ. УСПЕШНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1

18520095

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБЪР ИМИДЖ НА УЧИЛИЩЕТО. СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1

18520096

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБЪР ИМИДЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1

18520097

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1

18520128

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В УЧИЛИЩЕ ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА. ТЪРЖЕСТВА, СЕМИНАРИ,КОНФЕРЕНЦИИ

1

12. СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520065

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА СРЕДА

1

18520050

УСВОЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛОЖНИ,КРИТИЧНИ И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

1

18520118

КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ. ВЪЗНИКВАНЕ, ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

1

18520080

ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1

18520118

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ. СОБСТВЕН СТИЛ ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ

1

13. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520004

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ. МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

1

18520015

ИНТЕГРИРАНЕ В УЧИЛИЩНАТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА

1

18520020

МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

1

18520066

ЕФЕКТИВНА РАБОТНА СРЕДА. МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ

1

18520088

ПОДКРЕПА НА НОВОПОСТЪПВАЩИ УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520012

СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

1

18520164

ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТТА НА ОБУЧАЕМИТЕ В ДЕЛИКАТНИТЕ ФОРМИ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА

1

18520105

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

1

18520160

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ И НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1

18520157

СПРАВЕДЛИВА ПЕДАГОГИКА ИЛИ СТРАТЕГИИ ЗА РАБОТА С РАЗНООБРАЗНИ УЧЕНИЦИ

1

14. МУЛТИКУЛТУРНОСТ И ЕТНИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520087

МОДЕЛИ НА РАБОТА С ДЕЦА В СМЕСЕНА ГРУПА

1

18520137

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ БИЛИНГВИ

1

18520158

РАСОВИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

1

18520159

РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ

1

18520163

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ

1

18520203

НОВО! PАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2

18520204

НОВО! PАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

3

15. ДИАГНОСТИКА НА ДЕТСКОТО/ЮНОШЕСКОТО РАЗВИТИЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520165

РАННИ МАРКЕРИ ЗА ДЕФИЦИТИ В РАЗВИТИЕТО В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

1

18520166

РАННИ МАРКЕРИ ЗА ДЕФИЦИТИ В РАЗВИТИЕТО ЧРЕЗ ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО

1

18520014

ДИАГНОСТИКА И РАБОТА С УЧЕНИЦИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ОБУЧАЕМОСТ. СОП

1

18520062

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

1

18520036

ДИАГНОСТИКА НА АГРЕСИВНО, КОНФЛИКТНО, НАРКОМАННО, ПОВЕДЕНИЕ НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ, РАННО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ И СОЦИАЛНО ОТЧУЖДЕНИЕ

1

16. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520186

НОВО! ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОНЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩА ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

2

18520059

АКЦЕНТИ В ДОС ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ. ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ И УЧЕНИК

1

18520156

ВИДОВЕ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520133

ФУНКЦИИ НА ЕКИПИТЕ В КОНТЕКСТА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520132

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

1

18520134

АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА

1

18520210

НОВО! AДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА

2

18520135

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО В КЛАСНАТА СТАЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА

1

18520136

РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

1

17. РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520139

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ С ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА

1

18520140

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1

18520141

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

1

18520142

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

1

18520143

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ СЪС СИНДРОМА НАДАУН

1

18520144

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ СЪС СОП

1

18520145

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЛИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ

1

18520035

СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

1

18520148

ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТТА КЪМ ДЕЦАТА СЪС СОП В МАСОВИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1

18520154

СТРАТЕГИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И ТРЕВОЖНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП

1

18520067

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

1

18520034

ИМПЛИКАЦИИ НА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ В ДИРЕКТНАТА ПОМАГАЩА РАБОТА С УЧЕНИЦИ

1

18. НОРМАТИВНИ ТЕМИ

УИН Заглавие на програмата за обучение на педагогическите специалисти Кредити

18520177

НОВО! АДМИНИСТРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕТИЧНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАБОТА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

1

18520176

НОВО! АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ-ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УСПЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ. ОЦЕНКА НА ТРУДА И ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1

18520021

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520008

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА ДЕЙНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ

1

18520060

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1

18520054

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. ИЗГОТВЯНЕ ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

1

18520055

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520056

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА. ИЗГОТВЯНЕ ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА УЧИТЕЛ

1

18520057

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ. АКЦЕНТИ

1

18520058

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОС ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1

18520107

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ

1

18520120

ДОС ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

1

18520121

ДОС ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520122

ДОС ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

18520123

ДОС ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

1

18520124

ДОС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ. ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА

1

18520125

ДОС ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

1

18520167

ДОС ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

1

18520168

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

1

18520006

ПРОФЕСИЯ „УЧИТЕЛ“

1

18520022

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

1

18520023

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

1

18520024

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1