Управление на дисциплината в класната стая

Изследователите и практиците, които се интересуват от проблемите на дисциплината и мениджмънта на класа, се натъкват на богат асоциативен поток в съзнанието на учителите и учениците, когато попитат „Какво разбирате под дисциплина?”

Проблемите, свързани с училищната дисциплина, са един от онези аспекти на педагогическата теория и прагматика, за който не е пресилено да кажем, че през годините запазва своята актуалност.

Проблемът за управление на дисциплината в класната стая е част от много по-обхватен въпрос – този за мениджмънта на ученическия клас като комплексна образователна среда. Едно от определенията на т.нар. „мениджмънт на класа” гласи: „интеграция на знанията и опита на учителя в конструирането и запазването на нормативните и комуникационни структури в ученическия клас, както и на уменията му да осъществява ангажирано включване на учениците в обучението, осигурявайки по такъв начин ефективен фундамент на ученето“.

Тема 1. Организация на учебния процес.
Мениджмънт на класа. Ефективно класно ръководство. Как да водим
училищната документация в работата на учителя?

Тема 2. Институционално взаимодействие и споделена отговорност.
Какви са съвременните стратегии за взаимодействие между семейството и
училището? Успешни модели за партньорство. Работа с родители за
повишаване на родителския капацитет изграждане
на умения за
общуване с децата и учителите, въвеждането им в училищния живот.

Тема 3. Успешно приложение на поведенчески модели за
изграждане на учителски авторитет.
Активно слушане и проактивно говорене. Как да накараме учениците да
ни чуят, а не просто да слушат. Поведенчески модели и умения.

Тема 4. Управление на дисциплината в класната стая.
Дефиниция. Ефективно разрешаване на проблеми в няколко стъпки.
Постигане на удовлетвореност. Ефективно класно ръководство. Успешно
приложение на поведенчески модели за изграждане на учителски
авторитет.