Тренингови форми на работа в училищната дейност

Какво е това тренинг?

Интересни отговори на този въпрос са получени при експеримент с брейнсторминг на родители и учители. Те са казали, че тренингът е: „нестандартен начин за общуване“, „ефективно взаимодействие“, „учиш се от другите“, „изграждат се умения за работа в екип, положителни контакти и взаимодействия“, „обмяна на информация“, „провокира вниманието, развива въображението“, „свободно изразяване на мнения“, „атмосфера на доверие между участниците“ и т.н.“ Ако вникнем внимателно в същността на тези характеристики, ще открием същността и на самия тренинг – първо – че той е процес, второ – че има ярка връзка между цел и резултати, трето – откроява се единството между теоретично знание и практическо умение.

Тема 1. Емоционалната интелигентност тренинг
за успешна
реализация в работата и живота.

Тема 2. Тренинг за работа в екип. Роли и типове характери в екипа.
Проблеми в екипа и решаването им. Директорът ключова
фигура за
ефективно работещ екип.

Тема 3. Симулационен тренинг за усвояване на специализирани
лидерски и комуникативни умения.

Тема 4. Тренинг за практическо обучение на учениците, ролеви игри и др.

Тема 5. Тренинг за усвояване на умения за взимане на решения. Лично
поведение и поведение на участниците в екипа.