Всички теми от категория Съвременни методи за управление

Атестиране на педагогическите специалисти-практически насоки за успешно оценяване и самооценяване. Оценка на труда и формиране на работната заплата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Инструменти за оценка и самооценка дейността на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Bзаимоотношения ученик, родител, учител. Модели за успешно изграждане и управление на взаимодействието. Бариери пред успешното взаимодействие и градивни подходи за преодоляването им.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Работа в екип. Лидерство. Организация на екип
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Pабота в екип. Екипни роли и взаимоотношения. Лидерство и организация на екип“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 36 часа, Кредити: 2

Обучение по ДОС за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ефективни методи за управление, решаване на конфликти и взимане на решения
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на лидерски умения. Овладяване на аудиторията
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на добър имидж на училището. Социален и икономически ръст на учебното заведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на добър имидж на детската градина. Социален и икономически ръст на учебното заведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Добри и иновативни практики в училищното образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Взаимоотношения между педагогически специалисти, родители и екипите за подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Функции на екипите в контекста на Наредбата за приобщаващо образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа със задължителната документация по Наредбата за приобщаващо образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Административна компетентност на педагогическите специалисти за етична и законосъобразна работа с личните данни, събирани по време на образователния процес
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от работата на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивационни стратегии за подкрепа на младите учители
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Първа долекарска помощ
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Здравословни и безопасни условия на труд
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Обучение по ДОС за информация и документи в системата на предучилищното и училищно образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Обучение по ДОС за предучилищно образование. Програмни системи. Стратегия за развитие на детската градина
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Създаване и функциониране на система за финансово управление и контрол в ДГ и училище
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Съвременни стратегии за взаимодействие между родители и детската градина
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Провеждане на национално външно оценяване на ученици със СОП
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Кандидатстване по програми и проекти за развитието на училището и детската градина
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Училищен маркетинг. Успешни стратегии за популяризиране на учебното заведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Подкрепа на новопостъпващи учители и педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивация за работа на учители и педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити:

Връзки с обществеността и реклама на образователните институции
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Обществените съвети. Приоритетни дейности
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Личен и корпоративен стил при изяви в публичното пространство
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Алтернативни методи за мотивация за работа на учители и педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

ДОС за инспектирането на детските градини и училищата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

ДОС за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

ДОС за организация на дейностите в училищното образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

ДОС за управление на качеството на институциите. Оценка и самооценка
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Организиране на събития в училище или детска градина. Тържества, семинари, конференции
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

ДОС за финансирането на институциите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Успешният финансов мениджмънт на директора на образователната институция в условията на новия стандарт за финансиране на образователните институции. Правомощия на директора за управление на делегиран бюджет
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Управление и организация в образователната институция. Трудово-правни отношения. Нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1