Стимулиране на когнитивни способности у учениците

Как да стимулираме когнитивните способности у учениците?
Какви методи да използваме?

В последно време се заговори за т.н. интерактиви методи. Те се основават на идеите на хуманистичната психология, а резултатността им се подкрепя и от изследванията на невропедагогиката и когнитивните науки. Основната идея е, че по-добре се запомня и интегрира в личния опит това, което е емоционално натоварено и преживяно. Интересен факт е, че тази част от мозъка, която отговаря за движението, е отговорна и за ученето, т.е. ако обвържем този процес с повече активност от всякакъв характер, то той (процесът на учене) е по-резултатен.

Тема 1. Инструменти за оценка на потребностите и постиженията
на учениците. Тест и анкетен метод като инструменти за оценка на
постиженията на учениците.

Тема 2. Извънкласни, творчески и изследователски дейности като
методи за стимулиране на когнитивни способности у учениците.
Разработване на стратегии за работа с учениците според индивидуалните
им способности, влечения и таланти.

Тема 3. Съвременни и иновативни преподавателски техники за
стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у
учениците.