Спортна психология

Спортна психология във всяко училище?

Заедно с развитието на обществото се променя и спортът. Освен в сферата на професионалните състезания и високото майсторство, той все повече започва да се свързва и с физическото възпитание, свободното време, с организирания детско-юношески спорт, с оздравителната и възстановителна двигателна активност. Диверсификацията на спорта налага необходимостта и от диверсификация на спортната психология. Психологическите потребности са специфични за различните сфери на двигателна активност и спорт, и спортната психология отговаря с адекватни програми, подходи и методи на всяка от тях. Програмата включва и акценти за здравословното хранене, необходимостта от движение и др. и е подходяща не само за спортни училища и заведения.

Тема 1. Как Спортната психология може да ни помогне при справянето
с агресията при учениците?

Тема 2. Спортът като инструмент за социализиране на учениците.
Как да провокираме интерес? Дихотомия на физическите култура и
психология. Ползи и преимущества на движението и здравословното
хранене.

Тема 3. Психология на спортния отбор.
Обект, предмет, задачи, проблеми на Спортната психология.
Психологически характеристики на спортната дейност. Връзката с другите
науки. Психически състояния на спортиста. Личност на спортиста.
Темперамент и спорт. Ръководство на отбора.