Системи за оценка

Оценяването на персонала е стратегически, интегриран управленски подход за постигане на конкурентоспособност и устойчив успех чрез подобряване ефективността на служителите и развитие на техните умения в съответствие с поставените цели и изискванията за постигане на определени професионално-компетентностни стандарти.

Системата за оценка на представянето и развитието на служителите е механизмът, който позволява на една организация да открие и развие вътрешния си потенциал. Като се разгърнат способностите на всеки отделен служител, става възможно постигането на бизнес целите и растежа на организацията.

Годишната атестация е не само възможност служителят да си даде равносметка за резултатите от изминалата година, но и повод да обсъди с прекия си ръководител своето бъдещо развитие, задачите, които стоят пред него, и начините да подобри работата си. Всички тези ползи, обаче, биха се проявили само ако системата за атестация е изградена добре.