Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.


Друг важен проблем, който се нуждае от решение, е организацията на самостоятелната работа на учениците. Особено силно този проблем се проявява в дистанционното обучение, където една от основните задачи е осъществяването на самостоятелна работа, а броят на часовете, отделени за нея, значително надвишава броя на учебните часове.
Във връзка с това през последните години се появи необходимостта от сериозна промяна в технологията на учебния процес.

Съвременният образователен процес трябва да се основава на новите тенденции в развитието на науката и технологиите. Най-перспективната тенденция в развитието на съвременното образование е по-широкото използване на различните възможности в дигиталното обучение и поетапно преминаване от традиционни методи и технологии на преподаване към „смесено обучение“.
Изборът на този подход е в съответствие с гледната точка на New Media Consortium, която е международната асоциация на експерти в образователните технологии.
Въвеждането на дигиталните технологии в обучението създава нови възможности за разработване на съдържание и организация на образователния процес, за проектиране на индивидуални образователни програми, за промяна на фокуса на учениците от позицията на пасивно възприемане на някаква информация към позиция на активно творчество.

Дигиталната образователна среда обаче изисква от педагозите друго светоусещане, съвсем други подходи и форми на работа с учениците. Компетентното навлизане в условията на дигиталната ера изисква приспособяване към нови видове работа и това не може да не бъде съпътствано от подходящо обучение.

Нашата програма за Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда:

Програмата е насочена към теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини за работа в дигитална среда.

Участниците ще формират компетенции, свързани с дигиталните технологии, изготвянето на  електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове. Участниците в програмата ще научат в детайли какво трябва да бъде задължителното и препоръчителното съдържание на електронното учебно съдържание. Ще получат помощна информация, относно безплатни и платени платформи, които могат да ползват, за да усъвършенстват знанията си или да създават атрактивно за учениците електронно учебно съдържание.

Ако имате въпроси или желаете да се вкключите в обучението, може да се свържете с нас през страницата за Контакт