Прояви на тормоз в училище

Какво е тормоз?
Винаги ли включва насилие?

Тормозът е агресивно поведение, което е умишлено. То може да е физическо или вербално, често приемащо формата на обиди, дразнене, блъскане, удряне и друго смущаващо поведение и е съвсем реален проблем, който може да се случи във всяко училище, дори и сред най-малките деца. Тормозът се различава от конфликтите, караниците или схватките в училище, които възникват между децата с приблизително еднаква сила, по това, че е не е единичен акт, а е повтарящо се поведение.

Тема 1. Прояви на тормоз в училище.
Дефиниция на проблема за тормоза в училище и училищната политика за
справянето му. Формиране на емоционална интелигентност у учениците.

Тема 2. Превенция на проявите на тормоз между учениците и към
учителите в училище. Усвояване на психологически модели на
поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуации.