Програма „АЗ МОГА“ 2017

Операция „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020 на стойност 50 млн. лв. ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности.
По-специфично в тази операция е, че тя ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа.

Ще бъдат набирани заявления от лица наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Предвижда се 15 % съфинансиране от страна на заетите лица. Схемата е одобрена от Комитета за наблюдение на програмата, като в момента се разработват необходимите образци и документи за кандидатстване.

Обръщаме внимание, че операцията ще бъде изпълнявана в съответствие с разпоредбите на ПМС 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица. С постановлението са регламентирани видовете обучение, целевите групи, на които могат да се предоставят ваучери за обучение, както и изискванията предявявани към доставчиците на обучение. Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Актуална информация относно стартиралите схеми, приема на заявки и условията за включване в мерките може да получите на интернет страницата на Оперативната програма на адрес www.esf.bg , на страницата на Агенция по заетостта на https://www.az.government.bg/ , както и в бюрата по труда.“

Обученията, които влизат в обхвата на програмата и могат да бъдат записани при нас можете да разгледате тук