Всички теми от категория Позитивна училищна среда

„Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители.“ – 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перспектива
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Управление на класа чрез изграждане на позитивна дисциплина и работна атмосфера в класната стая
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на ефективна училищна среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Разрешаване на конфликти в училищна и предучилищна среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ефективни методи за управление, решаване на конфликти и взимане на решения
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Социални умения в педагогическата практика. Приложение на видовете социални умения при взаимодействието с ученици, родители и колеги
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ефективна работна среда. Модели за изграждане и подобряване
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Инструменти за оценка и самооценка дейността на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Овладяване и контрол на професионалния стрес
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа в екип. Лидерство. Организация на екип
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуации в училищна среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Взаимоотношения между педагогически специалисти, родители и екипите за подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Стратегии за намаляване на стреса и тревожността в класната стая
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Видове подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, съгласно Наредбата за приобщаващо образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Развиване на емоционална интелигентност у учениците
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на лидерски умения. Овладяване на аудиторията
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Социална и емоционална компетентност на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Конфликтите в училище и детската градина и ролята на учителя в управлението и разрешаването им. Възникване, етапи на развитие и стратегии за разрешаване.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и учениците
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа със задължителната документация по Наредбата за приобщаващо образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Адаптиране на учебното съдържание като част от общата и допълнителната подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици билингви
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за идентифициране и работа с деца с обучителни затруднения от различните групи
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа подкрепа за децата в риск от отпадане от системата на образование и на техните семейства
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Атестиране на педагогическите специалисти-практически насоки за успешно оценяване и самооценяване. Оценка на труда и формиране на работната заплата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Приобщаващо образование – понятия, дейности и документи за обща или допълнителна подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Bзаимоотношения ученик, родител, учител. Модели за успешно изграждане и управление на взаимодействието. Бариери пред успешното взаимодействие и градивни подходи за преодоляването им.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Cтрес и „Бърнаут“ в учителската професия. Прилики и разлики, фактори, симптоми, психосоматични проявления. Методи за лично справяне и превенция.“-2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Pабота в екип. Екипни роли и взаимоотношения. Лидерство и организация на екип“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 36 часа, Кредити: 2

„Kибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Tворческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Eмоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Eмоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.“- 3 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Pабота в мултикултурна образователна среда. Формиране на мотивация за активно приобщаване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 36 часа, Кредити: 2

„Pабота в мултикултурна образователна среда. Формиране на мотивация за активно приобщаване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.“- 3 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Tворческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата“- 3 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Aдаптиране на учебното съдържание като част от общата и допълнителната подкрепа“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и учениците. Педагогическа работа с надарени деца и ученици.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Агресия и агресивно поведение в училище
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мениджмънт в класната стая. Организация на учебния процес
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Стимулиране на когнитивни способности у учениците – памет, въображение, логическо мислене
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Професия „Учител“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Водене на училищна документация в работата на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Формиране на умения за работа в екип
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Развиване на емоционалната интелигентност
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Спортна психология
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от работата на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, чрез поощряване уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Интегриране в училищната и социалната среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивационни стратегии за подкрепа на младите учители
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Резилианс като възможност да се посрещат ударите на живота
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Методи и стратегии за приобщаване на деца и родители към училищната среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Агресия в училищна възраст. Методи за корекции на агресивното поведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Организиране и управление на образователния процес. Стратегии и методи на преподаване
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Прояви на тормоз в училище. Превенция на тормоза и насилието между учениците
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Развиване на емоционалната интелигентност на учителя с цел предоставяне на емоционална подкрепа за повишаване на самооценката на ученика
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Импликации на новите образователни политики в директната помагаща работа с ученици
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Сътрудничество с родителите на деца със специални образователни потребности
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Диагностика на агресивно, конфликтно, наркоманно, поведение на алкохолно зависимите, ранно забременяване и социално отчуждение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ефективни техники за комуникация. Принципи и роли на груповата динамика. Изменение на човешкото поведение в група
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Емоционално прегаряне при учителите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Психологически отношения и комуникация. Умението да убеждаваш. Управление на емоционалните състояния
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Проблемно поведение в училище. Трудните деца
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Комуникация и емпатия – различната гледна точка
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Предизвикателствата на педагогическата и психологическата подкрепа на децата със затруднения в развитието, децата с проблемно поведение и децата със специални образователни потребности
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Обучение по ДОС за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Основни принципи и инструментариум за оценка на актуалното развитие на детето
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Диагностика и работа с ученици с различна степен на обучаемост. СОП
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изграждане на ключови социални умения
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа подкрепа на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Игри и педагогически техники за работа с деца със специални образователни потребности
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Училище за родители
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Акценти на педагогическата работа с трудни деца
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Класен ръководител – организация на класа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Превенция на ранното отпадане от училище
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Вербална и невербална комуникация. Основа за успешно сътрудничество между участниците в образователната система
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа работа с деца с поведенчески проблеми
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Презентационни умения и креативност в преподаването
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Модели на работа с деца в смесена група
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Как да се справи учителя, когато е жертва на тормоз
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Възрастова психология. Необходими знания и практически умения за педагози
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивация за работа на учители и педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Подобряване качеството на обучение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Агресия и агресивно поведение при децата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Мотивация и себереализация. Постигане на удовлетвореност от труда и ученето
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Алтернативни методи за мотивация за работа на учители и педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Действия на педагогическите специалисти при прояви на тормоз в учебното заведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа работа с формиращата се личност на детето
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Бягството, агресията, лъжата и кражбата като част от развитието на детето, ученика
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Как да разпознаем лъжата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Организиране на събития в училище или детска градина. Тържества, семинари, конференции
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа с деца преживели травми. Симптоми и поведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Когнитивно развитие в предучилищна възраст
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Когнитивно развитие в училищна възраст
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Организация на пространството в класната стая, като елемент от общата и допълнителната подкрепа
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици с детска церебрална парализа (ДЦП)
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици с емоционални и поведенчески разстройства
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици с интелектуални затруднения
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици с разстройства от аутистичния спектър
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици със синдрома на Даун
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици със СОП
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици със специфични нарушения на способността за учене
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Първите 7
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ефективни методи за преодоляване на нетолерантността към децата със СОП в масовите учебни заведения
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Нужди на детето и ученика, свързани с развитието му
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Развиване на ключови социални умения. Силата да убеждаваш и да владееш своите и чуждите емоции. Комуникативни способности
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при децата със СОП
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Укротяване на гнева
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Расови и етнически отношения в образованието
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа подкрепа при деца с увреждания и техните семейства
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогически подход за повишаване на родителския капацитет в зависимост от възрастта и потребностите на децата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогически подход към интеркултурната комуникация
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ранни маркери за дефицити в развитието в ранна детска възраст
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Формиране на функционални модели за общуване с ученици и родители чрез коучинг. Постигане на резултати въпреки комуникационните трудности и различия.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1