5 неща, които HR-a може да направи, за да подобри представянето

Без таланта, знанията и опита, които работещите носят на дадена организация, може да се каже, че бизнесът би изглеждал много различно.

Човешките ресурси в дадена компания често са отговорни за разработването и прилагането на различни стратегии по отношение на човешките ресурси. Ето, кои 5 неща може да въведе HR-a, за да подпомогне стратегията за развитие на служителите и подобри представянето.

1. Оценка на производителността

Наличието на механизъм за оценка на производителността на служителите е съществена стъпка в разбирането на това какво работи ефективно във вашата организация или не.

Да бъдеш продуктивен в работата може да бъде трудно, но управлението на времето по начини, които са благоприятни за вашата производителност е от ключово значение за общото представяне на служителите.
HR мениджърите и началниците на функционални звена могат да измерват производителността на своите екипи, като първо наблюдават и след това оценяват колко време отнемат задачите за изпълнение, както и да измерват количеството усилия, изразходвани за тези задачи. Но производителността може също да бъде оценена чрез определяне и управление на цели.

Компаниите, които приемат подобен подход, не само са в състояние да измерват ефективността на производителността на служителите, но също така са в състояние да идентифицират допълнителни възможности за обучение и повишаване на квалификацията в допълнение към идентифицирането на служителите, готови за повишени нива на отговорност.

2. Непрекъснато професионално развитие

Непрекъснатото професионално развитие на вашите служители има няколко предимства за всяка организация. Не само подобрявате набора от умения на работната си сила, което има незабавни ползи, но и подготвяте тези служители за непрекъснато развитие в рамките на организацията.

Чрез превръщането на обучението и развитието в ключов компонент от вашата стратегия за човешки ресурси вие помагате добавяте компонент при мотивирането на служителите си, като им предоставяте възможности за обучение и развитие на нови компетенции.

Според някои изследвания чрез този подход допринасяте за щастието на служителите и на работното място като цяло.

3. Подобряване на ангажираността на служителите

За да разберете колко ангажирани са вашите служители и какво е необходимо да предприемете в тази насока, ще трябва да имате процес, в който редовно да търсите отзиви от вашите служители. Това може да бъде осъществено по различни начини – чрез провеждане на регулярни събеседвания или чрез общо изследване на удовлетвореността и ангажираността на служителите чрез специално разработени тестове за целта.

4. Организационна култура на даване и искане на обратна връзка

Искането за обратна връзка от вашия служител работи добре в подобряването на резултатите, просто защото, когато уведомите служителите си, че сте загрижени за тяхното благосъстояние и мнение, те се чувстват овластени и това от своя страна има чудесни ефекти върху морала. Добрата култура на обратна връзка също подпомага задържането на служителите, което е от съществено значение, когато работодателите се борят да задържат необходимия талант.

6. Прилагане на гъвкаво работно време

Чрез предлагането на възможността да работят гъвкаво, предприятията могат да получат достъп до по-широк, по-дълбок и по-разнообразен набор от таланти, за да стимулират повишени иновации, творчество и рентабилност. Ползите от предлагането на гъвкаво работно време са големи, особено когато се има предвид, че много често в изследванята за ангажираност и удовлетвореност се установява, че сравнително голям брой (около 30%) от служителите биха предпочели да работят гъвкаво пред получаването на повишение на заплатата.

Ако се интересувате от провеждане на изследване на удовлетвореността и ангажираността на служителите, можете да се свържете с нас за повече информация: Контакт