Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрен от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Според наредбата важно изискване за професионален растеж е всеки преподавател да придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири години.

Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми води до присъждане на 1 квалификационен кредит, като обученията задължително са 16 уч.ч. – 8 часа присъствени и 8 часа самостоятелна подготовка. Списък с всички, одобрени обучителни програми, за които можете да вземете кредит може да намерите тук