Мултикултурна среда

В какво се изразява мултикултурното образование?

Мултикултурната класна стая все повече започва да присъства в съвременното училище. Съвместният живот и дейност на ученици и учители от различни култури в също така разнообразно обкръжение изисква от учителя ясна позиция към мултикултурността и нейните ефекти. Учителят трябва да създаде положителни отношения с всички ученици, да стимулира тяхното личностно развитие и потенциала им за самоактуализация. Той трябва да създаде социален климат за адекватна комуникация. Чувствителността към културните различия на учениците се изразява чрез гъвкавостта на прилаганите методи на обучение и възпитание.

Тема 1. Работа в мултикултурна среда.
Смесената група – модел за социална и образователна интеграция на
ученици от различни възрасти и етноси в образователната институция.
Насърчаване интеграцията на ромите.

Тема 2. Етнокултурна социализация в училищна възраст.
Как да помогнем на учениците да преодолеят негативните културни
нагласи? Оценка на ценностите, които са в основата на знанията. Нагласи
и предразсъдъци. Отношение на учители и ученици към различни
етнически групи. Как да развием положителни расови и етнически
отношения?

Тема 3. Работа с родители.
Повишаване на родителския капацитет изграждане
на умения за
общуване с децата и учителите, въвеждането им в училищния живот. Как
да работим със семейства от ромски произход за постигане на успех на децата им в училище?
Стратегия за превенция и намаляване на дела на
отпадащите и преждевременно напусналите образователната система.
Методи за задържане на децата в училище.

Тема 4. Девиантно поведение.
Агресивно поведение, конфликтно поведение, наркоманно поведение,
поведение на алкохолно зависимите, ранно забременяване и социално
отчуждение.