Компетентностен модел в образованието

Когато става въпрос за основните цели на всяка образователна институция, максимизирането на резултатите от обучението на учениците е приоритет. Резултатите зависят от много фактори, но основният фактор е качеството на образованието.

Така че, за да подобряват резултатите на учениците и да им помагат да развиват умения, за образователните институции е задължително непрекъснато да оценяват своите стратегии за преподаване и учене, да променят съдържанието и да предоставят образование, основано на компетентности.

Нека разгледаме по-подробно концепцията за образование, базирано на компетентности.

Подходът на обучение, базирано на компетентности, позволява на учениците да напредват въз основа на способността им да овладеят умение или компетентност със собствено темпо, независимо от средата. Този метод е пригоден да отговаря на различни способности за учене и може да доведе до по-ефективни резултати на учениците.

Този уникален подход е базиран на резултатите и позволява на преподавателите да помагат на учениците да развиват знания, ценности през целия си живот.

Дефиницията за компетентностния модел с прости думи би била образователен модел, който дава приоритет на цялостното развитие на учениците.

Каква е необходимостта от образование, базирано на компетентности ?

Всички виждаме, че вече традиционният начин на обучение не може да отговори на нуждите на днешните ученици.

Теоретичните знания могат да помогнат на учениците в разбирането на дадена концепция, но в реалния свят те трябва да имат нагласата да се представят добре, да имат остро мислене и умения или компетенции, които могат да им помогнат да постигнат целите си. Индустриите изискват брилянтни студенти, които могат да се откроят сред тълпата, да бъдат актив за своята организация.

Базираните на компетентност програми помагат за подготовката на учениците на бъдещето, посрещане на нуждите и стандартите на тазлични организации и за увеличение на коефициента на заетост.

Основните характеристики на образованието, основано на компетентности е, че то:

  • Гарантира равнопоставеност за всички ученици, независимо от техния образователен произход.
  • Предлага различна подкрепа на всеки ученик според нуждите му.
  • Напредъкът на ученика се измерва единствено с уменията и знанията, придобити от него.
  • Учениците се насърчават да оценяват себе си и да разбират напредъка и недостатъците си, за да поемат отговорност за резултатите.

Кои са основните аспекти на обучението, основано на компетентности?

  1. Учебната програма трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да се фокусира повече върху резултати като развитие на умения, практически опит, които ще помогнат на учениците в бъдеще.
  2. Учениците трябва  да получат знания според техните начини и темпове, а учителят трябва да ги води през тяхното пътуване.
  3. Оценката се основава на уменията, развити от учениците и тяхното приложение в реалния свят, а не на оценките, получени на изпитите.

Предимства на обучението, базирано на компетентности за учениците

Ползите  са многобройни, но най-съществените  ползи от образованието, базирано на компетентности за учениците са следните:

#1: Гъвкаво самостоятелно обучение

При традиционните образователни методи учениците трябва да учат според  график, определени от учителите.

Обучението, базирано на компетентности позволява на учениците да учат със собствено темпо и по този начин осигурява по-добра гъвкавост на образованието. Като учител можете да дефинирате различни компетенции преди началото на сесията и след това да проследявате напредъка на учениците през цялото време.

#2: Практически опит

Обучението, базирано на компетентности се фокусира изцяло върху предоставянето на практически и логически решения на учениците. Помага им да разберат проблемите в реалния свят и след това да развият начин на мислене за разрешаването им.

#3: Персонализирано преподаване

Като учител можете да проследявате напредъка на учениците и да персонализирате задачите и целите за всеки ученик.

#4: Ментори

В зависимост от нивото на резултатите на учениците, можете да им назначите различни ментори, които могат да се грижат за различни компетенции.

#5: Предимство в кариерата

Обучението, основано на компетентности, се фокусира към надграждане на умения, което биха помогнали на учениците да придобият водещо предимство в кариерата си.

Компетентностният модел става все по-актуална тема и ние от Институт за човешки ресурси можем да предложим няколко обучения за повишаване на квалификацията на учителите, които са свързани с темата:

  1. Въвеждане на компетентностния подход в класната стая като средство за персонализиране на учебния процес и постигане на по-високи образователни резултати.
  2. В сътрудничество с ученика чрез въвеждане на компетентностния подход в преподаването, с цел придобиване на положителен обучителен опит, развиване на нови компетентности, повишаване на самооценката и удовлетвореността от ученето.
  3.  В сътрудничество с ученика: въвеждане на компетентностен подход в преподаването, с цел повишаване на самооценката и удовлетвореността от ученето, придобиване на положителен обучителен опит и развиване на нови компетентности.  

Свържете се с нас за повече информация и включване в обученията: Контакт