Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване

Програмата е насочена към усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията. Методи за оценка и самооценка работата на педагогическия специалист, задължително съдържание на професионалното портфолио, участници в процеса по атестиране. Съдържание и попълване на атестационната карта. Оценка на индивидуалното трудово представяне. Какви са процедурите при получена ниска оценка при атестацията. Материални и нематериални стимули. Санкции. 

Обучението развива компетенции за работа в съответствие със законодателните изисквания, съвкупност от задължителни нормативни изисквания, необходими за правилното администриране на образователната институция.

Има ли надежден инструмент за оценка?

Учителското портфолио, въведено като техника и практика за оценяване и удостоверяване на учебните постижения, може да служи и за целите на професионалното диференцирано оценяване на качеството учителската дейност. Най-общо, професионалното портфолио е съвкупност от материали, отразяващи работата на преподавателя. То се изработва от учителя, за да покаже и подчертае своите преподавателски знания и умения. Портфолиото, съотнесено към учителската професия, е доброволно лично оценяване и рефлексия – отразяване на професионалното израстване по време на продължителен процес.

Тема 1. Инструменти за оценка.
Портфолио, проучване на нагласите на учениците, анкети и др. Вербално
и невербално поведение. Инструментариум за проучване на потребностите
на учениците. Анкети, чек листове, тест и др.

Тема 2. Самооценка на дейността на учителя. Ниво на претенции.
Портфолио. Вербално и невербално поведение на учениците.