Иновативни форми и методи в процеса на обучение

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви са педагогическите /и не само/ ползи от прилагането на иновативни методи в процеса на обучение и как те се вписват в модерния образователен процес. Чрез методите за усвояване на знания и умения чрез преживяване, участниците ще имат възможност да усетят ефектите от разнообразни иновативни методи в преподаването и да преценят кои от тях могат да приложат най-успешно в практиката си. Гаранция за успех и част от новите правила в образованието са доброто познаване и уменията за свободно ползване на разнообразни нови техники от учителите за комуникация с учениците. В обучението, участниците ще се запознаят със спецификата и особеностите на съвременни инструменти, които могат да бъдат използвани за разнообразяване на учебния час, привличане интереса на учениците и най-важното – активно усвояване на знания и умения чрез различните сетива и възприятия.

Достатъчни ли са традиционните форми на обучение в днешния свят?

Отварянето на държавните граници доведе до отваряне и на образователните граници. В един и същи момент съжителстват стари и актуални модели на дейности, отношения и взаимоотношения. Учебният процес приема различни форма и съдържание. Обновена е и ролята на учителя в образователния процес. Дългогодишната му традиционна роля на водещ и недвусмислен авторитет, съдия и експерт постепенно се измества от тази на умел модератор на група и консултант. Нужно е учителят да отстъпи от познатата водеща, активна позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. Познанието като цел е осъществимо само ако то представлява съществена част от личността. Следва учителят да притежава знанията и уменията на водещ, психологически да е подготвен да наблюдава и анализира на няколко нива и да умее както да направлява процеса на обучение в групи, така и да отчита индивидуалните различия и собствения темп на развитие на всеки един участник в учебния процес.

Тема 1. Съвременни ресурси за обучение.
Интерактивни практики на обучение. Актуални модели на интерактивно
обучение в педагогическата практика /учебен спор, работа по проект,
ролеви игри, работа в екип, шоупрограма
и др./.

Тема 2. Успешно преподаване чрез себеутвърждаващо поведение.
Потребности и способности на личността за саморазвитие. Бързи стратегии
на преподавателя. Система на различните гледни точки на преподавател
и учащ.

Тема 3. Използване на интерактивни методи и елементи на
неформалното образование.

Тема 4. Спортът като инструмент за социализиране на учениците.
Как да провокираме интерес?