Всички теми от категория Иновативни методи в преподаването

„Иновативни форми и методи в процеса на обучението“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Иновативни форми и методи в процеса на обучението“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Иновативни форми и методи в процеса на обучението“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Саундпейнтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Саундпейнтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Саундпейнтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители-учители-ученици“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Саундпейнтинг – иновативен метод без „грешен ход“ в подкрепа на приобщаващото образование“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Метафорични асоциативни карти – иновативен метод за подобряване на комуникацията, насърчаване на изразяването и стимулиране на въображението на децата и учениците“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Игровизация на учебно-възпитателния процес – използване на игрови елементи в обучението за повишаване на учебните резултати и удовлетвореността от учебния труд“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Игровизация на учебно-възпитателния процес – използване на игрови елементи в обучението за повишаване на учебните резултати и удовлетвореността от учебния труд“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Езикът на „дигиталното“ поколение: как да достигнем до учениците чрез игровизация /gamification/ на обучението.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Автентичност на страха от грешки и излагане. Понятието грешка, преодоляване на страха от грешка и излагане, и творчество с грешката.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Алтернативно развитие на личността чрез овластяване и самоовластяване – стратегия за справяне с трудностите и постигане на по-високи цели чрез образование“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Управление на динамиката на урока и на педагогическата ситуация в класната стая
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Бърнаут. Стратегии за справяне със синдрома „Бърнаут“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Практически насоки за организация на учебния час
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Добри и иновативни практики в училищното образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Иновативни методи в обучението. Педагогически ползи от социалните медии в образованието
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии.
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Активно учене. Учене чрез сътрудничество, проектно учене, проблемно-базирано обучение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Творческата игра като метод за нравственото формиране на личността на подрастващите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Творческата игра като метод за нравственото формиране на личността на подрастващите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Иновативни методи в преподаването. Ефективни педагогически, психологически и творчески техники.“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Играта като интерактивен образователен метод, развиващ уменията, компетентностите, ценностите и нагласите на участниците в образователния процес.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Tворческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Tворческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Работа с електронни платформи за дистанционно обучение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Информационни и комуникационни технологии в обучението. Педагогическа работа в дигитална среда.
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Основи на създаването на презентации (начално ниво)
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Създаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации (напреднали)
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Създаване на електронни тестове
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

„Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Pабота с електронни ресурси в образованието“- 2 кредита
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Pабота с електронни ресурси в образованието“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 48 часа, Кредити: 3

 

„Cъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Pабота в дигитална среда – изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Работа с електронни ресурси в образованието
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Bнедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

„Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2

Работа с интерактивна дъска
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Изготвяне на дидактически материали с MS Word
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Спортна психология
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Спортът като инструмент за справяне с агресията
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Да опознаем другия, за да обогатим себе си. Иновативни педагогически практики
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Повишаване на възприемчивостта на обучаемите в деликатните форми на предразсъдъците и дискриминацията
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Резилианс като възможност да се посрещат ударите на живота
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Девиантно поведение. Методи за корекции на девиантното поведение
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Управление на съзнателните процеси при децата и юношите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Кариерно консултиране и ориентиране. Избор на професия и образование
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Формиране на предприемачески умения у учителите
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Детско развитие в контекста на обкръжението на детето и разпознаване на рискови и защитни фактори с влияние върху ученето, научаването и участието на детето
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Презентационни умения за изграждане на авторитет
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Личен и корпоративен стил при изяви в публичното пространство
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Педагогическа работа с детските потребности, в контекста на позитивната мотивация
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Ранни маркери за дефицити в развитието чрез детското творчество
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Прилагане на Теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър като средство за персонализиране на учебния процес и постигане на по-високи образователни резултати“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Справедлива педагогика или стратегии за работа с разнообразни ученици
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1

„Kибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи“
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 32 часа, Кредити: 2