Ефективна училищна среда

Възможно ли е да направим училищната среда по-мотивираща и привлекателна за учениците?

Качеството на учебния процес до голяма степен зависи от това, къде той се осъществява. Когато се говори за ефективна училищна среда, се визира не само материалната база (която също оказва влияние върху качеството на учебния процес), но най-вече атмосферата, която учителят успява да създаде чрез различни методи и техники. Ефективната училищна среда трябва да мотивира и вдъхновява учениците и да бъде привлекателна за тях. Тя трябва да бъде система от влияния и условия за развитие личността на ученика.

Ефективна училищна среда

Тема 1. Съвременни стратегии на взаимодействие между
семейството и училището.
Успешни модели за партньорство. Технология на взаимоотношенията. Умения/модел за справяне в конфликтни ситуации. Преодоляване на комуникационните бариери. Поведенчески модели за изграждане на учителски авторитет.

Тема 2. Собствен профил и стил, на учителите, за справяне в
конфликтни ситуации.
Защо и как действа? Комуникация и емпатия – различната гледна точка. Ефективни техники за комуникация. Групова динамика – принципи и роли. Изменение на човешкото поведение в група. Защо аз не съм аз,когато съм в група.

Тема 3. Социални умения в педагогическата практика.
Приложение на видовете социални умения при взаимодействието с ученици, родители и колеги. Видове общуване. Принципи на общуването между преподаватели, обучаеми, родители. Формулиране на проблеми и въпроси. Информационна верига.