Използване на електронни ресурси в образованието

Какво включват електронните ресурси?

В педагогическата литература те се определят с различни термини и понятия, като: компютърни учебни средства, педагогически програмни средства, учебно-компютърни програми, електронни средства за обучение, образователни електронни издания. Електронните образователни ресурси са универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез тях може да се получи в разнообразна форма учебна и справочна информация, да се организира процесът на усвояване на знания, да се придобият умения и навици за самостоятелна учебна и практическа дейности, ефективно да се контролират резултатите от обучението.

Тема 1. Иновативни дигитални технологии.
Приложение на дигиталните технологии във всички учебни предмети. Основни възможности и методически решения за използване на дигитални технологии и електронни ресурси. Работа с таблети и онлайн приложения. Основни параметри.

Тема 2. Работа с интерактивна дъска.
Работа с интерактивна дъска и приложение в учебния процес.

Тема 3. Приложение на ИКТ в образованието.
Формиране на основни компютърни умения за работа с конкретни информационни технологии. Същност, проблеми и тенденции при електронното обучение. Възможност за използване на някои съвременни електронни ресурси при преподаването на предметите.

Тема 4. Формиране на основни умения за работа с бази от данни.
Създаване и интегриране на документи – текст, таблици, слайдове, графични изображения и др. Представяне на основни възможности и дейности.

Тема 5. Изготвяне на дидактически материали с Word за
обучението по различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за оформяне на структурните елементи на документи с Word, работа с дълъг текст, вмъкване и позициониране на изображения, художествено оформяне на текст,
създаване на таблици, диаграми, формули, формуляри и др.

Тема 6. Изготвяне на дидактически материали с Excel за
обучението по различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за изготвяне на таблична информация и нейното графично интерпретиране. Формират се умения за работа с данни от различен тип, за използване на формули и вградени функции, възможности на Excel за изграждане на бази от данни и др.
Представят се идеи за изготвяне на учебни материали за обучението по ИТ, по дисциплините от природо-математическия цикъл, за административни дейности и др.

Тема 7. Технология на изготвяне и използване на интерактивни
презентации за обучението по различни дисциплини.
Практически курс за формиране на умения за проектиране и създаване на мултимедийни презентации чрез използване на разнообразни информационни обекти (текстове, снимки, рисунки, диаграми, таблици, видеоклипове, музикални файлове), за различни типове уроци в обучението. Представят се идеи за реализиране на интерактивност в
обучението чрез използване на компютърни презентации.

Тема 8. Приложение на информационни технологии при обучение
на деца и ученици със СОП.
Темата е подходяща за ресурсни учители и учители от различни специалности и степени, които проявяват интерес към проблематиката.
Курсът включва теоретична и практическа подготовка за приложение на информационните технологии, с цел подобряване достъпа до образование и улесняващи обучението на деца и ученици със СОП. Чрез практическата подготовка се формират както умения за работа с вградените средства на операционната система Windows, подпомагащи достъпа до компютърните системи, така и умения за изготвяне на електронни учебни материали за реализиране на различни дидактически задачи и ситуации.