Водене на училищна документация

Какви са добрите практики във воденето на документацията?

Съществува цяла наредба касаеща задължителната документация за учителите и училищата. Изискванията към формата, съдържанието, и съхранението й също се определят с държавното образователно изискване за докумен­тите за системата на Народната просвета и с други нормативни актове. Освен тези нормативи, в темата на обучението се разглеждат и някои от най-често допусканите грешки и пропуски, както и начините за редуцирането им и добри практики.

Тема 1. Задължителна училищна документация. Водене на дневник.
Теоретична и практическа подготовка.

Тема 2. Създаване, интегриране и оформяне на документи в
изследователската работа на учителя.