Важността от обучението на служителите

Ако ви се даде избор между два различни пилота – единият добре обучен, а другият не – кой от тях ще изберете? Въпреки това много собственици на бизнес не признават значението на обучението на служителите.

Повечето бизнес мениджъри не биха наели неквалифицирани служители, но въпреки тази логика толкова много нискоквалифицирани или недобре обучени хора работят за тях. Понякога служителите стават недостатъчно квалифицирани поради промяната на технологията или разработването на нови методи.

Някои от оправданията да не се обучават служителите са:

“ Твърде заети сме, за да учим, каквото и да е точно сега.”

“Ние просто нямаме пари за обучения.”

Обучението на служителите наистина струва време, пари и материали, но неизвършването на обучения за служителите също идва със своята цена.

1. Недобре обучени служители = Нещастни служители

Служителите, които се чувстват неадекватни, непостигащи високи резултати или неподкрепяни в работата си са нещастни. Те не са удовлетворени от своята работа, което води до правене на повече грешки, незаинтересованост и небрежност. Това също коства на бизнеса пари и време.

2. Недобре обучените работници имат ниска продуктивност

Качеството на тяхната работа е по-ниско и качеството на тяхното представяне е по-ниско, отколкото би могло (би трябвало) да бъде.

3. Недобре обучените работници са неефективни

Повече време ( и следователно пари) и усилия са нужни, когато служителите не са напълно или подходящо обучени, за да изпълняват техните задачи и отговорности. На тях им отнема да свършат една задача повече време, отколкото на служител, който би бил обучен добре за нея.

4. Губят време/пари заради грешки

Когато не добре обучения служител прави грешка, той губи времето, за което му се плаща и материалите, които компанията използва. Работата трябва да бъде извършена повторно, заради грешка или още по-лошо – неадекватен продукт или услуга да бъдат доставени на клиент.

5. Увеличаване на различни разходи

Увеличаването на различни разходи е трудно да се припише на не добре обучените служители, но създаването на грешен CAD чертеж означава, че той трябва да се направи наново. Понякога коригирането на грешки може да коства повече време, отколкото, ако се направи отново и освен времето, кото ще се изгуби за сметка на бизнеса ще се изгубят и материали като хартия и мастило, за които компанията също плаща.

6. Недобре обучени служители = По-малко клиенти

Недобре обучените служители могат да допускат грешки като споменатите в предходните точки и тези грешки да доведат до отлив на клиенти за бизнеса. Това е най-лошия сценарий, но е напълно възможен да се случи.

Наличието на обучена работна сила означава, че вашите работници усвояват нови умения, които могат да подобрят производството, да намалят времето, прекарано в създаването на вашия продукт (или услуга), да намалят производствените разходи, да намалят грешките, да създадат доверие  и да създадат по-добра работна среда. Инвестиция в набор от умения на вашите служители е инвестиция във вашата компания. Когато всички станат по-добри, всички стават по-добри.