Агресия и агресивно поведение в училище

Какво е агресия? Винаги ли включва насилие? Насилието агресия ли е?Вероятно най-широко приемана е дефиницията на Робърт Барон (Baron, 1977), която се състои от три елемента: агресията е всяка форма на поведение, насочено към целта да се навреди на или да се нарани друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова отношение. Тук възниква проблемът с намерението – какво точно означава да се каже, че някой е възнамерявал да нанесе вреда, и включва ли се и бездействието, когато е имало възможност да се предпиремат стъпки за елиминиране на възможността за нанасяне на вреда?

Тема 1. Дефиниция на проблема ”Агресия в училищна възраст“.
Разлика между тормоз, насилие и агресия. Прояви на детска агресивност.
Стратегии за справяне с агресивното поведение.

Тема 2. Методи за корекции на агресивното поведение.
Профил на агресивните деца. Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда. Видове агресивност във възрастов и полов аспект.

Тема 3. Девиантно поведение.
Диагностика на агресивно, конфликтно, наркоманно и/или поведение на алкохолно зависимите, ранно забременяване и социално отчуждение.Обучаване на децата в умения за разрешаване на конфликти.

Тема 4. Как Спортната психология може да ни помогне при
справянето с агресията при учениците?