Автентичност на страха от грешки и излагане. Понятието грешка, преодоляване на страха от грешки и излагане и творчество с грешката.

Страхът от грешки и излагане е механизъм, който драстично влошава качеството на живот и блокира способностите за работа и учене. Много философи, антрополози и психолози считат, че страхът е водещата сила, която управлява света и кара хората да действат по начини, различни от желанията им. А какво би станало ако се научим да управляваме емоциите и страховете си? Какво би станало ако успеем да трансформираме страховете в мотивация за себереализация? 

По време на обучението участниците ще усвоят понятията и механизми за грешката, преодоляване на страха от грешка и творчество с грешката, ще се научат как да прилагат различни техники за лично овластяване, за сваляне на напрежението и управление на различните видове страхове. Приложени в образователна среда, техниките ще бъдат полезни както на учителите, така и на децата и учениците с цел повишаване на училищните постижения, подобряване на взаимоотношенията между участниците в образованелния процес и постигане на по-висока удовлетвореност от труда и ученето.