Entries by Администратор

Мениджмънт и лидерство

Лидер, когото хората в екипа уважават и ценят?  Важно е да се изясни каква е връзката между мениджмънта и лидерството, за да се покаже колко е актуален въпросът за лидерството в управленските науки, обучение и практика. Ефективният бизнес ръководител в съвременния корпоративен свят е необходимо да съчетава в себе си както професионалните способности на мениджър, […]

Тиймбилдинг

Забавен и ефективен тиймбилдинг? Работодателите организират сплотяващите екипа дейности с най-добри намерения, но понякога ефектът от тях е обратен. При неподходящи замисъл и изпълнение, тези събития всъщност водят до допълнително отчуждаване, стрес и напрежение. Съществува цяла индустрия от специализирани фирми за доставка на креативни, приключенски, екстремни, спортни, еко и социални програми. В тези тиймбилдинг събития […]

Мотивация на екипи

Научете се как да мотивирате екипи Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси”. Разбира се, това е само едно от многото съществуващи определения за екип. Днес живеем в така наречения VUCA свят (Volatility – изменчивост, Uncertainty […]

Управление на стреса

Можем ли да управляваме стреса?  Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху отделните лица, организациите и националните икономики. Самите психосоциални рискове са резултат от недобро планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; […]

Безопасни условия на труд

Задължителни обучения по ЗБУТ Всички организирани от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са с практическа насоченост. Участниците, успешно завършили курса, получават сертификат, валиден пред Инспекцията по труда (Камарата на строителите и др. организации). Имате възможност да изберете между редовна или дистанционна форми […]

Управление на продажбите

Научете се как ефективно да управлявате продажбите Продажбите са ключова дейност за успеха на всеки бизнес – всички продукти и услуги се създават с една единствена цел – да бъдат реализирани на пазара. Последното е задача на търговските екипи на фирмите. От своя страна, ефективността на търговските екипи и всеки допълнителен потенциал в сферата на продажбите може да […]

Спортна психология

Спортна психология във всяко училище? Заедно с развитието на обществото се променя и спортът. Освен в сферата на професионалните състезания и високото майсторство, той все повече започва да се свързва и с физическото възпитание, свободното време, с организирания детско-юношески спорт, с оздравителната и възстановителна двигателна активност. Диверсификацията на спорта налага необходимостта и от диверсификация на […]

Водене на училищна документация

Какви са добрите практики във воденето на документацията? Съществува цяла наредба касаеща задължителната документация за учителите и училищата. Изискванията към формата, съдържанието, и съхранението й също се определят с държавното образователно изискване за докумен­тите за системата на Народната просвета и с други нормативни актове. Освен тези нормативи, в темата на обучението се разглеждат и някои […]

Използване на електронни ресурси в образованието

Какво включват електронните ресурси? В педагогическата литература те се определят с различни термини и понятия, като: компютърни учебни средства, педагогически програмни средства, учебно-компютърни програми, електронни средства за обучение, образователни електронни издания. Електронните образователни ресурси са универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез тях може да се получи в разнообразна форма […]

Професия учител – актуални проблеми

Лесно ли е да си учител? Проблемите за професионалната характеристика на педагогическия труд и функциите на учителската професия са били винаги актуални, поради динамичната им структура. Това кара много учени да работят по разкриването на тези проблеми, като могат да се опишат най-общо така:„информационен взрив, налагащ готовност не само за рационален избор, но и за […]