Професия учител – актуални проблеми

Няма недостиг на предизвикателства, пред които всеки един учител е изправен в процеса на училищното образование. Най-големите от тях могат да изглеждат разочароващо трудни за справяне, въпреки усилията за реформи и редовните прегледи от страна на правителството.

Често пътят на един учител за справянето с най-значимите предизвикателства е бавен, защото понякога техните корени  се намират извън обсега на училищата или дълбоко в образователни процеси и структури, които трудно се променят. Въпреки това, реалната реформа и значителният напредък в подобряването на качеството на образованието зависят от справянето с най-сериозните и упорити образователни предизвикателства.

Ето пет от тях:

Повишаване на професионалния статус на преподаването

Първото предизвикателство е да се повиши статутът на преподаването като избор на кариера, да се привлекат способни хора в преподаването и да се развие преподаването като професия, основана на знанието.

В изследване Майкъл Барбър и Мона Мюърш проучват училищните системи на различни държави и забелязват, че в страни с високи показатели на образованието за учители се привличат 30% от най-добрите, завършващи училищата. В Южна Корея и Финландия учителите се извличат от първите 10%. В тези високоефективни страни местата в програмите за обучение на учители са ограничени и конкуренцията за влизане е интензивна. Както Паси Салберг отбелязва в „Тайната на успеха на Финландия“ по отношение на образованието на учителите, в тази страна само един на всеки десет кандидати е приет да учи за начален учител.

Привличането на най-добрите завършващи училище е само първа стъпка, която предприемат тези високоефективни държави. Те също работят за да оформят първоначалните програми за обучение на учителите, наставничество и непрекъснато професионално развитие. Характеристиките на тези системи включват и сериозни курсове за обучение на учители и за поддържане на квалификацията им.

Намаляване на различията между училищата

Второ предизвикателство е да се намали несъответствието между опита на учениците в повечето и най-слабо развитите училища в страната.

Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за международна оценка на студентите (PISA) показва, че някои страни са били успешни, както за вдигане на общите нива на постижения, така и за намаляване на различията, свързани със социално-икономическото положение. Примери са Германия, Мексико и Турция. Две заключения от последните проучвания на PISA са, че повишеното национално представяне е свързано с по-голяма равнопоставеност в разпределението на образователните ресурси и че справедливостта може да бъде подкопана, когато изборът на училище отделя учениците от училищата въз основа на социално-икономическия контекст.

Посрещането на това предизвикателство зависи изцяло от определянето и прилагането на политики – включително политиките за финансиране на училищата – способни да намалят различията между училищата.

Проектиране на учебна програма в синхрон с 21-ви век

Трето предизвикателство е да се преформулира училищната програма, за да се подготвят по-добре учениците за живота и работата през 21-ви век.

Днешният свят е значително по-различен от този отпреди 50 години. Темпото на промените се ускорява с нарастваща глобализация, напредък в технологиите, комуникациите и социалните мрежи, значително увеличен е достъпът до информация. Светът на бизнеса също претърпява бързи промени с по-голяма мобилност на работната сила, появата на мултидисциплинарни работни групи, ангажирани с иновации и решаване на проблеми и много по-голямо изискване за непрекъснато учене на работното място.

Учебната програма трябва да се опита да подготви учениците за този значително променен и променящ се свят.

Въпреки това, много от характеристиките на училищната учебна програма не се променят от десетилетия. Ние продължаваме да представяме дисциплините до голяма степен изолирани една от друга, поставяме акцент върху овладяването на фактически и процедурни знания и третираме ученето като индивидуална, а не като колективна дейност. Това е особено вярно в средното училище. В резултат на това, опитът на учениците в училищни предмети може да бъде много различен от опита на онези, които в крайна сметка работят в тези дисциплини.

Посрещането на това трето предизвикателство изисква значително преосмисляне на учебната програма. Целите трябва да включват по-голям приоритет на уменията, необходими за живота и работата през 21-ви век – включително умения за комуникация, създаване, използване на технологии, работа в екип и решаване на проблеми, развиване на способност да прилагат тези знания в сложни и ангажиращи реални проблеми.

Насърчаване на гъвкави програми за обучение

Организацията на училищата също е съществено непроменена в продължение на десетилетия – най-общо учениците са групирани в годишни нива (класове) по възраст, за да напредват автоматично с връстниците си,  за всеки клас се разработва учебна програма, а учениците се оценяват и оценяват колко добре се представят в тази учебна програма.

Този подход за организиране на преподаването и ученето може да бъде подходящ, ако учениците на една и съща възраст започват всяка учебна година на горе-долу една и съща точка в своето обучение. Но това в повечето случаи не е така – редица настоящи изследвания на училищната среда показват, че най-напредналите ученици в един и същи клас, обикновено са с 5-6 години пред най-малко напредналите ученици от същия клас. На практика това означава, че по-малко напредналите ученици често се борят с определени очаквания и се оценяват като лоши – често година след година. В другата крайност – някои по-напреднали ученици не се борят с тези очаквания и получават високи оценки година след година с минимални усилия.

В основата на тази практика стои мълчаливото убеждение, че една и съща учебна програма е подходяща за всички или почти всички ученици от същата възраст. Успехът и неуспехът в обучението се определят като успех или неуспех в усвояването на тази обща учебна програма. Този въз основа на възрастта подход за организиране на преподаването и ученето е дълбоко вкоренен и подсилен от законодателство, което изисква учителите да преценяват и оценяват всички ученици спрямо годишните очаквания.

Идентифициране и посрещане на нуждите на децата с ниски постижения

Пето предизвикателство е да се идентифицират възможно най-рано деца, които са изложени на риск да изостанат в обучението си.

До трети клас вече има големи различия в нивата на постижения на децата в учебните области като четене и математика. Някои деца вече изостават от годишните очаквания и много от тези деца остават изостанали през цялото си образование. Те са свързани с „траектории на слабо представяне“, които често водят до оттегляне, лоша посещаемост и ранно напускане на училище.

Траекториите на ниските постижения често започват много преди училище. Някои деца са изложени на риск поради закъснения в развитието или специални образователни потребности, някои започват училище в неравностойно положение поради ограниченото си владеене на езика в училище или социално-икономическите им обстоятелства;

Посрещането на това пето предизвикателство зависи от по-добрите начини за идентифициране на децата, изложени на риск да попаднат в траектории с ниско постижение в най-ранна възраст и диагностициране на трудностите при учене още при влизане в училище.